http://student.nu.ac.th/piya_tada/indext.html
หน้าแรก|เกี่ยวกับผู้จัดทำ
 
การเรียกใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับโปรแกรม
การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data
ให้หน้าจอ Data แสดงภาษาไทย
กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรจากหน้าจอ Variable View
ป้อนข้อมูล จากหน้าจอ Data View
ตัวอย่างแบบสอบถาม
กำหนดตัวแปร
กำหนดตัวแปร Sex
กำหนดตัวแปร Major
กำหนดตัวแปร Topic
Data Entry
การป้อนข้อมูลลง Data Editor
การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 
การศึกษาโปรแกรม SPSS For Windows

  ขั้นตอน
คลิก Start -> All Programs -> SPSS for Windows -> SPSS 12.0 for Windows
หรือ Double Click ไอคอนบนหน้าจอ Windows
ถ้าปรากฏหน้าจอ What would you like to do? ให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Cancel
     
พัฒนาโดย นายปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา รหัสนิสิต 44310324
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
piya_tada@hotmail.com