http://student.nu.ac.th/piya_tada/index.html
หน้าแรก|เกี่ยวกับผู้จัดทำ
 
การเรียกใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับโปรแกรม
การป้อนข้อมูลจากหน้าจอ Data
ให้หน้าจอ Data แสดงภาษาไทย
กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรจากหน้าจอ Variable View
ป้อนข้อมูล จากหน้าจอ Data View
ตัวอย่างแบบสอบถาม
กำหนดตัวแปร
กำหนดตัวแปร Sex
กำหนดตัวแปร Major
กำหนดตัวแปร Topic
Data Entry
การป้อนข้อมูลลง Data Editor
การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 
การศึกษาโปรแกรม SPSS For Windows

สถิตินับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย
การคำนวณตัวเลขมากๆที่ต้องการความเที่ยงตรงและรวดเร็วด้วยมือหรือ
เครื่องคิดเลขธรรมดาแทบเป็นไปไม่ได้ การนำคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเข้ามาใช้
จึงมีความจำเป็นเทียบได้กับความจำเป็นที่ต้องใช้สถิติในการวิจัย
ในปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่นิยมใช้มีอยูุ่่เพียง สอง สามโปรแกรม
SPSS นับเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและงานวิจัย ที่มีประวัติการพัฒนามานานหลายสิบปี
มีสถิติให้เลือกใช้หลายประเภท ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วไป
แต่การนำ spss มาใช้โดยที่ผู้ใช้มิได้เริ่มต้นอย่างถูกวิธีย่อมจะทำให้ดูแลยาก
ดังนั้นเวปไซด์นี้จึงเอาความรู้พื็นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ SPSS มานำเสนอ

ในปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรม MicroSoft WINDOWS เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันโปรแกรม
ที่เคยพัฒนาบนระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ก็หันมาผลิต ซอฟต์แวร์ของตนให้ใช้กับ WINDOWS ได้
บริษัท SPSS Inc. ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผลิต SPSS FOR WINDOWS ที่สามารถนำเอาจุดเด่นของ
WINDOWS มาใช้ร่วมกับ SPSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ยังสามารถรักษาแนวทางการใช้ spss ตามรูปแบบเดิมได้อีกด้วย

ประวัติของ SPSS
SPSS ย่อมาจาก Statistical Package for the Social Sciences เป็นโปรแกรมที่เขียน
ขึ้นมา ตั้งแต่สมัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลยังไม่มี ดังนั้นลักษณะการทำงานในรุ่นแรกๆ
จะยืนอยู่บนรากฐานของการทำงานแบบดั้งเดิม กล่าวคือ ผู้ใช้จะต้องพิมพ์คำสั่งลงใน
บัตรเจาะรูแล้วส่งให้ผู้คุมเครื่องเป็นคนจัดการทำงานต่อ แต่เมื่อมีกาพัํฒนาเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์ขึ้น SPSS ก็ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยออก
SPSS รุ่น pc ที่เรียกว่า SPSS/PC+ และเนื่องจากไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ นิยม
ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS ซึ่งยังมีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ (Mainframe) เพียงแต่ในส่วนคำสั่ง spss ที่เขียนเสร็จแทนที่จะใช้บัตร
เจาะรูแล้วส่งให้ผู้คุมเครื่องเป็นคนสั่งงานต่อ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องพิมพ์ข้อมูลลงในแผ่น
ข้อมูลแทนการใช้บัตรเจาะรูและแทนที่จะส่งให้ผู้คุมเครื่องเป็นคนช่วยทำต่อ ผู้ใช้จะต้อง
ทำเองทั้งหมด

ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปจาก MS-DOS เป็น WINDOWS
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น spss จึงได้พัฒนาโปรแกรม SPSS ภายใต้
WINDOWS ที่เรียกว่า SPSS FOR WINDOWS ขึ้น และเนื่องจากลักษณะการทำงาน
บน MS-DOS และ WINDOWS มีแนวความคิดที่ต่างกัน กล่าวคือกสรทำงานบน MS-DOS
จะยืนอยู่บนรากฐานของตัวอักษรและการทำงานของซอฟต์แวร์จะไม่มีการแลกข้อมูลระหว่างกัน
(ถ้าจะมีการแลกข้อมูลระหว่างกันก็ทำได้ยาก) แต่สำหรับ WINDOWS แล้ว
จะทำงานอยู่บนรากฐานของกราฟฟิกส์ และมีการแลกข้อมูลข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์
ต่างชนิดที่ทำงานอญุ่ภายใต้ WINDOWS

เมื่อ WINDOWS มีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปจาก MS-DOS ดังนั้น SPSS ที่พัฒนาบน
WINDOWS จึงมีลักษณะเด่นที่ต่า่งจาก SPSS/PC+ ก็คือ ใช้กราฟฟิกที่ดีขึ้น
มีการทำงานระหว่างซอฟต์แวต์ที่อยู่บน WINDOWS คำสั่งที่ใช้ง่ายขึ้นแต่ให้รายละเอียด
มากขึ้นกว่าเดิม

     
พัฒนาโดย นายปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา รหัสนิสิต 44310324
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
piya_tada@hotmail.com