คำอธิบายรายวิชา
                                                              

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ประเภทของไม้ดอกประดับ  สภาพดินฟ้าอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก   การปลูก   การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ   ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก   การป้องกันโรคและแมลง การกำจัดศัตรู    การเตรียมไม้ดอกประดับให้มีคุณภาพ   วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด   เลือกปลูก ไม้ดอกประดับอย่างน้อยสองชนิด   ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก   เลือกและใช้วัสดุปลูก   เลือกและใช้วิธีการปลูก ที่เหมาะสมกับชนิดของพืช    ดูแลรักษาจัดเตรียมผลผลิตส่งจำหน่าย    คำนวณค่าใช้จ่าย    กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน   ทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และประเมินผลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปลูกไม้ดอกประดับได้เหมาะสมตามเวลาที่ตลาดต้องการ


 แผนการสอนวิชา การปลูกไม้ดอกประดับ  คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

 

จัดทำโดย นางสาวศิริวรรณ   ภู่กิ่งเงิน (คลิก !)