Singapore


ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

• มีความมั่นคงด้านการเมืองภายในทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบายในด้านต่าง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง
• เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการโทรคมนาคมที่ทันสมัย
• เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยในการเข้าถึงและขยายโอกาการค้าและการลงทุน
• มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและต่อเนื่อง
• มีรัฐบาลที่สะอาด มีการฉ้อราษฎรบังหลวงน้อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม             สาธารณรัฐสิงคโปร์   (REPUBLIC OF SINGAPORE )            

พื้นที่               699.4 ตร. กม.
เมืองหลวง        สิงคโปร์
ประชากร        ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
ภาษาราชการ    อังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ
ศาสนา            พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (25%)
ประธานาธิบดี          นายเอส อาร์ นาธาน
นายกรัฐมนตรี          นายลี เซียน ลุง
รมว. กต.                นายจอร์จ เยียว
วันชาติ             9 สิงหาคม
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 20 กันยายน 2508

ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    147,542 ล้าน USD
GDP Per Capita           32,074 USD
Real GDP Growth        ร้อยละ 7.7
ทรัพยากรสำคัญ            ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมหลัก           การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงิน และการธนาคาร และการบริการอื่นๆ
สกุลเงิน                       ดอลลาร์สิงคโปร
อัตราเงินเฟ้อ                ร้อยละ 2.1
สินค้านำเข้าที่สำคัญ       เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ     เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ       มาเลเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ  มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป

จุดแข็ง

– รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก
– แรงงานมีทักษะสูง

ข้อควรรู้
– หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
– การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
– การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
– ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย
– ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ
– ผู้สูงอายุทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติ