Cambodia

 

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)

• มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมี พรมแดน ทางบกติดต่อกันยาว 798 กม. และมีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลประมาณ 26,000 ตร.กม. จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดทั้ง “โอกาส” และ “ปัญหา”
•  เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้าและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย ทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วน ทาง ยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
•  เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างไทย กับลาวและเวียดนามตอนใต้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม                    ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)

พื้นที่                       181,035 ตร.กม.
เมืองหลวง              พนมเปญ
ประชากร               14.45 ล้านคน ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
ภาษาราชการ          เขมร รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
กษัตริย์                  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ประธานสภาแห่งชาติ      สมเด็จอัคคมหาพญาจักรีเฮง สัมริน
นายกรัฐมนตรี               สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซนวัน
รัฐมนตรีต่างประเทศ       นายฮอร์ นัมฮง

นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                           8.63 พันล้าน USD2
GDP per capita            1,800 USD4
GDP Growth ร้อยละ      ร้อยละ 10.33
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ       ร้อยละ 18.7
สินค้าส่งออกที่สำคัญ      เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่และข้าว
สินค้านำเข้าที่สำคัญ       ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนt และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สกุลเงิน                       เรียล (Riel) 4,006 เรียล (Riel)
อุตสาหกรรมหลัก          สิ่งทอ สินค้าเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว
ตลาดส่งออกที่สำคัญ         สหรัฐฯ (66.6%) เยอรมนี (9.6%) สหราชอาณาจักร (5.5%) แคนาดา (4%) เวียดนาม (2.7%)
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ           จีน (18.1%) ฮ่องกง (16.8%) เวียดนาม (12.3%) ไทย (12.2%) ไต้หวัน (10.9%)
กัมพูชา หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี                                        พรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศ                                       ไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสใน                                            ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชธิปไตย                                        ภายใต้รัฐ ธรรมนูญ

จุดแข็ง

– ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน
– มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์

ข้อควรรู้
– ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
– เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ
– ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์ นักเลง
– ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย
– สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ