พระพุทธรูปประจำวันเกิด


        ประวัติย่อ … (อาทิตย์)
  เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว จึงประทับยับยั้งเสวยวิมุตติสุข
อยู่ใต้ร่มโพธิ์เป็นเวลา ๗ วันจากนั้นจึงเสด็จออกไปจากภาย
ใต้ร่มโพธิ์ไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธิ์ โดยไม่กระพริบพระเนตรเป็น
เวลา ๗ วัน เพื่อรำลึกถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาโพธิ์ที่แผ่
กิ่งก้านประทานร่มเงา ให้ความชุ่มเย็น เป็นการ
อำนวยช่วยพระองค์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

        ประวัติย่อ...(จันทร์)
ครั้งหนึ่ง ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองไพศาลี มีประชาชนล้มตาย
เป็นจำนวนมาก กษัตริย์ลิจฉวี เจ้าผู้ครองเมืองจึงได้กราบบังคมทูลอาราธนา
พระพุทธองค์ ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้
พระอานนท์ เจริญรัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบพระนคร
จนต่อมาภายหลังโรคร้ายก็หายสิ้นจากพระนครด้วยพุทธานุภาพ

        ประวัติย่อ...(อังคาร)
สมัยหนึ่ง เมือ่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในพระนครสาวัตถี
ครั้งนั้นอสุรินทราหูจอมอสูร ซึ่งสำคัญว่ามีร่างโตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า
จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิ
จองอสูร จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าจอมอสูร
จอมอสูรจึงละทิฐิยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์

        ประวัติย่อ...(พุธกลางวัน)
ครั้งหนึ่ง หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม
เวสสันดรชาดก โปรดพระพุทธบิดาและหมู่พระญาติทั้งหลาย
บรรดาพระประยูรญาติต่างมีความแช่มชื่นโสมนัส
จนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้าใน
พระพราชวัง ดังนั้น ในวันรุ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสดุ์

        ประวัติย่อ...(พุธกลางคืน)
ครั้งหนึ่ง พระภิกษุในวัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพีทะเลาะกันด้วยเรื่อง
พระวินัย พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สามัคคีกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อ
เพราะต่างฝ่าย ต่างยึดถือในความคิดของตนเป็นใหญ่ พระพุทธองค์
ทรงรอาพระทัยจึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ในป่ารักขิตวัน
แถบหมู่บ้านปาลิเลยยกะ ณ ที่นั่นมีช้างชื่อปาลิเลยยะและ
ลิงตัวหนึ่งคอยอุปัฏฐากอยู่

        ประวัติย่อ...(พฤหัสบดี)
ภายหลังจากที่พระมหาบุรุษได้กำราบพรยามารลงได้แล้ว
พระองค์จึงได้ตั้งพระทัยเจริญสมาธิจนได้ญาณขั้นต่างๆ
และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเช้าตรู่ของวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)

        ประวัติย่อ...(ศุกร์)
ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประทับ
อยู่ภายใต้ต้นไทร (อชปาลนโครธ) ก็ได้ทรงรำพึงถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นว่า
เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ่งยากแก่การเข้าใจ
จึงทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกแสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาคุณของพระองค์ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า
สรรพสัตว์มีภูมิต่างกัน จึงทรงพระดำริที่จะแสดงธรรม
ตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้นๆ

        ประวัติย่อ...(เสาร์)
ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก (มุจจลินท์) บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกพรำๆ ตลอด ๗ วัน พระยานาคมุจลินท์ได้เลื้อยมาทำขนดล้อม พระวรกายของพระพุทธองค์ ๗ ชั้นแล้วแผ่พังพานปกไว้ในเบื้องบนเหมือนกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมฝนมิให้ต้องพระวรกาย
หน้าหลัก
คติการไหว้พระ
ลักษณะของพระบรมธาตุ
การบูชาพระบรมธาตุ
พระธาตุประจำวันเกิด
พระธาตุประจำปีเกิด
พระพุทธประจำปีเกิด
รวมลิ้งต่างๆ