วัฒนธรรมเกาหล


ประเทศเกาหลีถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก ที่ควบคู่มากับความ
เจริญทางด้านวัฒนธรรมทั้ง ทางด้าน อาชีพการเพาะปลูก และวัฒนธรรมทางด้านการอยู่อาศัยของ
ชาวเกาหลี ที่มีเอกลักษ ณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ยังคง หลงเหลือให้ ชื่นชมอยู่ และยังมีวัฒนธรรม
ทางด้าน การ " อาหาร "
ที่มีภูมิปัญญามากมายและ มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ลือเลื่องไป ทั่โไลกและที่งดงาม
เด่นสง่าเมื่อได้พบเห็นคือ ชุด ประจำชาติที่สวยงาม หรือ ที่ชาวเกาหลี เรียกว่า "ฮันบก" ซึ่งมีทั้งของแบบ
ชายและหญิง ที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นทำให้อยากสวมใส่ รวมทั้งผู้จัดทำด้วยนะค่ะ

 


 

-- สถาปัตยกรรม --

เนื่องจากด้วยภูมิประเทศของประเทศเกาหลีมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ สถาปัตยกรรมบ้านของชาวเกาหลีจึงต้องตอบ
รับกับสภาพภูมิอากาศ ...ทำให้บ้านแบบเกาหลีจะมี ออนดอล (Ondol) ซึ่งจะทำให้ภายใต้พื้นเพื่อช่วยเพิ่มความ
ร้อนใน ฤดูหนาว เพื่อจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นมกขึ้น..และโดยทั่วไปบ้านจะมีหลังคาต่ำ ซึ่งสังเกตุได้ในละคร
"แดจังกึม ที่ประตูบ้านก็จะต่ำไปด้วยทำให้ต้องก้มหัวเวลาเข้ามีห้องเล็กและผนังหนา

 

 

หน้าต่างและประตูเปิดสู่ภายน้อยซึ่งมักจะทำเป็นสองชั้น บ้านเกาหลีโบราณจะมีห้องโถงเปิดพื้น เป็นไม้สำหรับสมาชิก
ในครอบครัวในหน้าร้อน .ห้องสำหรับอยู่อาศัยนั้นโดยปกติจะอยู่กลางบ้านใหญ่ ห้องรับแขกจะอยู่อีกหลังต่างหาก
ห้องครัวก็สร้าง เป็นหลังต่างหากและถุกออกเเบบให้ใช้งานได้ .....หลายอย่างนอกจากการปรุงอาหารเพียงอย่างเดียว

-- พระราชวังเคียงบกกุง --

ในเกาหลีมีสถานที่ที่แสดงออกทางสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
หลายแหล่งซึ่งที่ที่มีซื่อเสียง และงดงามมาก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศให้มาชมความงดงามในศิลปะทาง
สถาปัตยกรรมที่หลายหลายและสวยงามที่ "พระราชวังเคียงบกกุง" ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกาหลี

 

สำหรับ "พระราชวังเคียงบกกุง" เป็นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย ราชวงค์โชซอน ในปี
1392 - 1910 ซึ่งเป็นราชวงค์ถูกสถานาปนาโดย กษตริย์แทโจ ซึ่งถือว่าเป็นราชวังที่มีความยิ่งใหญ่
และเก่าแก่ที่สุด และสวยงามมาก ซึ่งถายในราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี
และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งได้แสดงวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในอดีตไว้ภายในพระราชวังเคียงบกกุง
มีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงวิธีชีวิตของชาวเกาหลี
ในอดีต ซึ่งในภาพเป็น การทำกิมจิ อาหาร
ประจำชาติที่เป็น การถนอมอาหาร โดยใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งจะ ช่วยเก็บรักษา
ไว้นาน นำไปหมักในไห..

 
 


ฮันบก

ในปัจจุปันชาวเกาหลีไม่ได้ใส่ "ฮันบก" ในชีวิตประจำวันแล้ว เพราะการรับเอาวัฒนธรรม
การแต่งกายจากหลาย ๆ ประเทส และเพื่อความสะดวกต่าง ๆ ทำให้ชุดประจำชาติของเกาหลีจะใช้
ในพิธีที่สำคัญทางประเพณี เท่านั้น. เช่น ในพิธีการแต่งงาน ในพิธีวันซูวก ( วันขอบคุณพระเจ้า )

 

พิพิธิการแต่งงาน
วันครอบครัว

 

 


-- ประเพณีการละเล่น --

การต่อสู้ ซีรึม : การต่อสู้ซี-รึม เป็นกีฬาประเทภหนึ่งของเกาหลีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่ง
การละเล่นซี-รึม ต้องประกอบด้วยผุ้เล่น 2 คน ที่ต่างฝ่ายจะจับเชือกที่คาดเอวของผู้ต่อสู้ให้
มั่นโดยใช้พลังของตนเพื่อใช้โยนคู่ต่อสู้ให้ล้มลงพื้น จึงจะเป็นผู้ชนะ.........................ในปัจจุบันกีฬา ซี-รึม นี้ก้ยังคง เป็นที่
นิยมของชาวเกาหลีอยู่ และยังคง มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทนี้บ่อย ๆ
ในงานประเพรีที่สำคัญของชาวเกาหลี


เทควันโด้ : เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทสเกาหลี โดยเป็นศิลปะการต่อสู้มือเปล่า
ซึ่งใช้มือและเท้าในการตั้งรับและโจมตี ซึ่งมีรากฐาน มาจาก " แทคกียอน"
ซึ่งแทคกียอน
ในสมันก่อนนั้นมีการจัดการแข่งขันในวันประเพณีพื้นบ้านต่าง ๆ และจะมีการพนันใน
กีฬาโบราณ ชนิดนี้ด้วย ในสมัยโชซอนได้มีการบันทึกถึง แทกกียอน ไว้ว่ามีลักษณะ


คู่ต่อสู้ทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้วิธีการเตะกันเพื่อให้
ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ มีด้วยกัน 3 ระดับ ซึ่ง
ผู้ที่มีทักษะน้อยอาจจะได้แค่เตะขา และ
ระดับต่อมาอาจได้เตะหัวไหล และไปถึงหัว