รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ
รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอำรุง ที่ปรึกษาพิเศษ
พันเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร ที่ปรึกษาพิเศษ
นายคมกฤษ คำตา ที่ปรึกษาวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
นิสิตแพทย์ศศิวิมล พวงคำ บรรณาธิการฝ่ายบริหาร,Photoshop Team โรงเรียนหยกฟ้า เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์สุวิภา ผู้พัฒน์ ฝ่ายพิสูจน์แบบฟอร์ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
นิสิตแพทย์พงศ์ พรเจริญพงศ์ ฝ่ายเรียบเรียงดัชนี, Web Master (Major) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์เอเวอลีน สวัสดิ์นะที ฝ่ายพิสูจน์แบบฟอร์ม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ดวงนภา สิงห์อินทร์ ฝ่ายพิสูจน์แบบฟอร์ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์เกียรติพงษ์ กำจรเมนกูล ฝ่ายรวบรวมเอกสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ปุณยนุช ผลเงินชัย Web Design,Web Master (Minor),Photoshop Team โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานครฯ
ฝ่ายวิชาการ
นิสิตแพทย์จุฑาธินินทร์ ผิวผ่อง บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหยกฟ้า เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์พชรศุภรณ์ เขียวหอม ฝ่ายพิสูจน์อักษร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์แก้วชนก แก้วประสิทธิ์ ฝ่ายพิสูจน์อักษร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ชวรินทร์ ฟักรักษา ฝ่ายพิสูจน์อักษร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
นิสิตแพทย์กฤษติธัช ประคองสาย ฝ่ายพิสูจน์อักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นิสิตแพทย์ปวีณา ใจทิม ฝ่ายพิสูจน์อักษร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
Mr.Yeshey Singye Dorjee ฝ่ายพิสูจน์อักษร Sanik School Ghorakhal,Nainital
กลุ่มPD2
นิสิตแพทย์สิรินญา ทรงมณี บรรณาธิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ไลขวัญ ลิว เลขานุการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ฉัตรชวานี เอมโอช ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ธนวัฒน์ บัวเกตุ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
นิสิตแพทย์ธวัลรัตน์ ละเอียด ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์นัชนันท์ ปุณณรัตนกุล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ปริชญา รีรมย์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนหยกฟ้า เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์พิชญา ฟ้าอำนวยผล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วัฒนชัย ชูเนียม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ศุภกร ศิริโภคารัตนา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
กลุ่มPD3
นิสิตแพทย์ชญานี พนัสชัย บรรณาธิการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์พรรณสิริน ศุกระรงคะ เลขาธิการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์กรวิชญ์ คล้ายสมบูรณ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์เฉลิมเกียรติ แซ่เฮ้ง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์พิมพ์ลดา จันทน์แดง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์พิรญาณ์ ชัยธนะกุลมงคล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วีริยา พรเรืองวงศ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
นิสิตแพทย์สุภัค อินมาสม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์อดิเทพ ทาสม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
Mr.Ngajay Tshering ผู้ร่วมงาน Jigme Sherubling Higher Secondary Schoo Bhutan
กลุ่มPD4
นิสิตแพทย์ก้องภพ สุทันติกร บรรณาธิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ศรัณย์พร ศิวะวามร เลขาธิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ณัฏฐณิชา โภคศิริ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ธนพร โกนสันเทียะ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
นิสิตแพทย์ปัณณธร รัตน์ประสาทพร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์พรรณภา หอมอ่อน ผู้ร่วมงาน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์แพรวพรรณ พานทอง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ลาภวัต เลิศศรีมงคล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วริษฐา มุนินทร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วิิชิตา บุญโห้ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กลุ่มPD5
นิสิตแพทย์ปวีณา ใจทิม บรรณาธิการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
นิสิตแพทย์จีรวัฒน์ ธาดาวิทย์ เลขาธิการ โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
นิสิตแพทย์ณิชกานต์ สุทธิศาสตร์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ปวัณรัตน์ จันทร์ตรีกิติกุล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ภวินท์ จินตนาเลิศ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนบดินทร์เดชา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์รัชนีกร แพรขาว ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วร บุญศิริคำชัย ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์วราวรรณ สุทธิประภา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
นิสิตแพทย์วีริสา พลศรีสุทธิกุล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
กลุ่มPD6
นิสิตแพทย์ช่วงโชติ สิงห์สง่า บรรณาธิการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
นิสิตแพทย์สุพรรษา เพิ่มเยาว์ เลขาธิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์กัญชริญา ลาภธนวงศ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพัชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์ทักษพร บัณฑุชัย ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์พัทธ์วริน ไกรวิบูลสิทธ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
นิสิตแพทย์วริศรา นนทธิ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
นิสิตแพทย์ศรันย์ งามเพ็ชร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ศิริรัตน์ ปัญญา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ไอยเรศ กลิ่นอ้น ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
กลุ่มPD7
นิสิตแพทย์จิรัฏฐ์ โตสิบพนม บรรณาธิการ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
นิสิตแพทย์สาวสุธิกานต์ บานเย็น เลขาธิการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ชนุดม ไทยานุสรณ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ธนัญญา พิมมา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ธนพนธ์ อินทรประพันธ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
นิสิตแพทย์ณัฏฐวัชร เรืองวิรุฬ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ณัฐญา เจริญธนโชติ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์พิณฎา อินสอน ผู้ร่วมงาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
นิสิตแพทย์ภารดา อาสว่าง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร
นิสิตแพทย์สิริภัทร นาคอ้าย ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
กลุ่มPD8
นิสิตแพทย์ณัฐกานต์ พืชไพจิตร บรรณาธิการ โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
นิสิตแพทย์นิสากร ดีแสน เลขาธิการ โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ชลกร คุ้มเหม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ธนากร ผดุงทักษิน ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ธันยพร อินทะรังษี ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ภาณุพงศ์ เอมอยู่ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ศศิทิพย์ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์สยมภู พรมพิทักษ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์สุดารัตน์ ขุนศรี ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์อภิชญา พลบุญ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
กลุ่มPD9
นิสิตแพทย์ภูมิชาย ธนารวีวงศ์ บรรณาธิการ,Photoshop Team โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ปัญญาพร สุริยะ เลขาธิการ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ดนยากร กิมประสิทธิ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ธนากร นิลขลัง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก
นิสิตแพทย์ธารากร จันทร์กระจ่าง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ปัทฐวิกรณ์ ไวยโมกข์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ปุณยาพร มุขเพชร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
นิสิตแพทย์ภคนันท์ เทียนสีม่วง ผู้ร่วมงาน,Photoshop Team โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์รัฏฐาภรณ์ ลัทธิธนธรรม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
นิสิตแพทย์วสวัตติ์ คำจริง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
กลุ่มPD10
นิสิตแพทย์ปรีชาพล แสงเสียงฟ้า บรรณาธิการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ชญากาณฑ์ น้อยสวย เลขาธิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์กฤติน จูรัตนากร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร
นิสิตแพทย์กัญญ์วรา ดีวิจิตร ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ธนวัฒน์ สิมา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์นันทมาส นาคผู้ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
นิสิตแพทย์นิศาชล เขียวศรี ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์พัชริดา กมลสินธุ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
นิสิตแพทย์ศิโรรัตน์ น้อยใจ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์โอฬาร วงศ์วาณิชวัฒนา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
กลุ่มPD11
นิสิตแพทย์วรัญญา วรรณธนาเลิศ บรรณาธิการ,Photoshop Team โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์ศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ เลขาธิการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์จตุรงค์ บุญคง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ชนาธิป แว่นฉิม ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ชยากร ใจรักษ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
นิสิตแพทย์นรบุณย์ จิรยศบุญยศักดิ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
นิสิตแพทย์ปภาดา สุวรรณโรจน์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ปัญจรัตน์ เสรีทวีพัฒน์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ฤทธิ์ธาดา อุสาคู ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
นิสิตแพทย์วิชญ์ รติยาภรณ์พันธุ์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย กรุงเทพมหานครฯ
กลุ่มPD12
นิสิตแพทย์วรธน บรรลือ บรรณาธิการ,Photoshop Team โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
นิสิตแพทย์เศรษฐศิลป์ ศรีสุวรรณ เลขาธิการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
นิสิตแพทย์จิดาภา เจาะบำรุง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นิสิตแพทย์ดลพร สุขเพ็ง ผู้ร่วมงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
นิสิตแพทย์ธเนษพล นันทิพัฒนชัย ผู้ร่วมงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
นิสิตแพทย์เปรมกมล สุจริตจันทร์ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นิสิตแพทย์วาสินา กลิ่นตปนียกุล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
นิสิตแพทย์สุกฤต กุลกฤษฎา ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์อภิชญา อนุกูล ผู้ร่วมงาน โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานครฯ
นิสิตแพทย์อรัชพร เสนนะ ผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์