จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการหาแหล่งท่องเที่ยว