Pai|\lTinG


 

งานจิตรกรรม

ภาพลายเส้น

จิตรกรรมสีน้ำ

จิตรกรรมสีน้ำมัน

จิตรกรรมฝาผนัง


จิตรกรรมสีน้ำมัน

ภาพเขียนฝาผนัง

จิตรกรรมสีน้ำ

จิตรกรรมไทย

จิตรกรรมเขียนสีบนปูนเปียก 

 


 

 

 

 

HOME PROFILE PAINTING BLOG

 

 

      งานจิตรกรรม (Painting) หมายถึง งานที่แสดงออกมาบนพื้นระนาบ เช่น กระดาษ ผ้าใบ ฯลฯ   โดยการขีดเขียน ป้าย ระบายหรือวิธีอื่น ๆ ด้วยเส้นและสี โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา   พู่กัน เกรียง นิ้วมือ หรือวัสดุ อื่นๆ ก็ได้เพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติเป็นรูปแบนไม่มีความลึกหรือนูนหนาแต่สามารถเขียนลวงตาให้   เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ

องค์ประกอบสำคัญของงานจิตรกรรม คือ
                1. ผู้สร้างงาน หรือ ผู้วาด เรียกว่า จิตรกรรม
                2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ  ผ้า  ผนัง ฯลฯ
                3.  สี  เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงานงานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ  

   1. การวาดเส้น (Drawing)

เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไปบนพิ้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ

     การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก
หรือเส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียวแต่ การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจ
มีสีหลาย ๆ  สีก็ได้ การวาดเส้น จัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด 
อย่างน้อย ผู้ฝึกฝนงานศิลปะควรได้มีการฝึผนงานวาดเส้นให้เชี่ยวชาญเสียก่อน ก่อนที่จะไปทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป


ภาพลายเส้น


      2การระบายสี (Painting)

เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรงหรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพ  การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่า การวาดเส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น

       ในที่นี้้จะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

จิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมสีน้ำมัน จิตรกรรมฝาผนัง

 

 

HOMEPROFILE PAINTING BLOG

 

 

ข่าวสารการศึกษา

เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบ

เคล็ดลับสุขภาพด

ไทรัฐ