ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 5 เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม

 

บทเรียนที่ 5 เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม

     ในการใช้ชีวิตประจำวันมนุษย์เราได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุวิศวกรรมอยู่แล้วโดยเราเองก็ไม่รู้ตัว เช่น การบริโภคอาหารเพราะในอาหารอาจจะมีพืชหรือสัตว์ถูกตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ ก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เรื่องพันธุวิศวกรรม เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราได้

ตอนที่ 1 พันธุวิศวกรรม เป็นกระบวนการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ ให้ได้ดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสที่ต้องการ แล้วนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นพันธุวิศวกรรมจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตตามความต้องการของมนุษย์ได้ ปัจจุบันเป็นเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น การสร้างพืชแปลงพันธุ์ (transgenic plants ) เช่น ฝ้าย บีที เพื่อให้ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสียหาย นอกจากนี้เทคนิคพันธุวิศวกรรมถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ ได้แก่โคลนนิ่ง

ตอนที่ 2 การโคลนนิ่ง ( Cloning ) คือ การทำสำเนาโดยทางชีววิทยา หรือการลอกแบบ โดยแบบหรือสำเนาที่ผลิตออกมานั้นเหมือนกันทุกประการ ไม่มีความแตกต่างในรหัสพันธุกรรม

ตอนที่ 3 GMOs : Genetically Modified Organisms คือ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับยีน หรือหน่วยพันธุกรรม มาจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือสร้างพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ โดยใช้เทคนิคตัดต่อยีนเป็นหลัก

 

 

 

 

 

[กลับสู่หน้าบทเรียน]

พัฒนาโดย นางสาวนัทรียา อินตาพรหม รหัส 45410784 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นำเสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเตอร์เนตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547