ขอต้อนรับเข้าสู่แบบทดสอบ


Home l แผนการสอน l บทเรียน l Searchengine l Chat l Webboard l Student Profile l Teacher Profile l การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต


รหัสนิสิต ชื่อ/นามสกุล

1.เทคโนโลยีชีวภาพใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไร

สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต
แร่ธาตุ

2.เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำไปพัฒนาอะไร

สังคม
ครอบครัว
ผลิตภัณฑ์

3.เทคโนโลยีชีวภาพใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นรากฐาน

สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

4.เราเทคโนโลยีชีวภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างยกเว้น

น้ำปลา
ซีอิ้ว
เหล็ก

5.เทคโนโลยีชีวภาพประกอบด้วยหลายสาขายกเว้น

พละ
ชีววิทยา
ชีวเคมี

6.วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร

ชีววิทยาโมเลกุล
เคมีโมเลกุล
ฟิสิกส์โมเลกุล

7.เทคโนโลยีชีวภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านยกเว้น

เกษตรกรรม
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม

8.การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร

พันธุกรรม
วิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม

9.พันธุวิศวกรรมสามารถทำได้โดยการตัดต่ออะไร

เซลล์
อะตอม
ยีน

10.ยีนเปรียบเสมือนอะไร

คำสั่ง
คำตอบ
คำถาม

11.ยีนอยู่ในอะไร

อะตอม
เซลล์
โครโมโซม

12.ยีนเป็นสารเคมีที่เรียกว่าอะไร

ดีเอ็นเอ
ดีดีที
เอ็นทีพี

13.โครโมโซมคืออะไร

ดีเอ็นเอ เกลียวคี่
ดีเอ็นเอ เกลียวครึ่ง
ดีเอ็นเอ เกลียวคู่

14.ดีเอ็นเอทำหน้าที่อะไร

ตัดต่อรหัส
เก็บรหัส
ดูแลรหัส

15.โคลนนิ่งคืออะไรยกเว้น

การทำสำเนา
การลอกแบบ
ตัวต้นแบบ