กระบวนการ การสังเคราะห์ด้วยแสง

รายการหลัก

คำอธิบายรายยวิชา
จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหารายวิชา
แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   การสังเคราะห์ด้วยแสง หมายถึง กระบวนการสร้างอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตของพืช
สีเขียว  จากน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยคลอโรฟิลล์
  สิ่งมีชีวิตี่สังเคราะห์ด้วยแสงได้  คือ
1.  พืชสีเขียวทุกชนิด
2..สาหร่ายทุกชนิด
3. แบคทีเรียบางชนิด

 1. การสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรีย ก็เป็นหลักฐานอีกอย่างที่สนับสนุนว่าออกซิเจน
  ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาจากน้ำ (เนื่องจากแบคทีเรีย ไม่ใช้ น้ำ
 2. ในการสังเคราะห์ด้วยแสง จึงไม่เกิด
 3. ออกซิเจนแต่เกิดซัลเฟอร์ออกมา
 4. จากการศึกษาพบว่า  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   แบ่งออกเป็น  2ขั้นตอนคือ
 5. กระบวนการที่ต้องใช้แสง เป็นขั้นที่มีการแตกโมเลกุลของน้ำ  ซึ่งจะเกิดสารที่
 6. มีพลังงานสูง  เป็นผลผลิตออกมา  ส่วนอีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการไม่
  ต้องใช้แสงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลัง มีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็น
  วัตถุดิบและในที่สุดจะเกิดคาร์โบไฮเดรตเป็นผลผลิตออกมา

 

 

 1. แสงมีบทบาทสำคัญในการปฏิกิริยาการสร้างน้ำตาลของพืช  คือใช้ในการแยกน้ำ
  กระตุ้นให้อิเล็กตรอน

     หลุดออกมาจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ และสำคัญต่อการสร้างATP  NADPH+ H
ซึ่งสำคัญต่อกระบวนการสร้างน้ำตาล

 1. การสร้างน้ำตาลไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน

 

   9.1   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
     
               การสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วยปฏิกิริยา 2 ขั้นตอนคือปฏิกิริยา
ที่ใช้แสงและปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง
  ปฏิกิริยาที่ใช้แสงมีการถ่ายทอดอิเล็กครอน 2 แบบคือ
               9.1.1 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร  เริ่มจากโมเลกุลของ
คลอโรฟิลล์ดูดพลังงานแสงเอาไว้
  แล้วเกิดการตื่นตัว ยกอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงขึ้นแล้วหลุดออกไปจาก
รงควัตถุระบบ1  โดยมีสารเคมีที่เป็นตัว
รับอิเล็กตรอนมารับอิเล็กตรอนไป  สารที่มารับอิเล็กตรอนตัวแรกซึ่งยังไม่ทราบ
แน่ชัดว่าเป็นสารชนิดใด
           9.1.2  การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร  เป็นการปลี่ยนแปลงพลังงาน
แสงเป็นพลังงานเคมีที่ยุ่งยากกว่าแบบแรก   เพราะอิเล็กตรอนที่ตื่นตัวซึ่งหลุดออก
ไปจากคลอโรฟิลล์ในระบบรงควัตถุระบบ   1
จะไม่ย้อนกลับมาที่เดิมอีกกระบวนการเริ่มจากคลอดรฟิลล์ในรงควัตถุระบบ1
เมื่อได้รับพลังงานแสงทำให้อิเล็กตรอนมีระดับพลังงานสูงขึ้น  จนเคลื่อนที่หลุดออก
ไปจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ โดยมีสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน

แล้วส่งอิเล็กตรอนผ่านไปยังสารที่เรียกว่า   เฟอร์รีดออกซิน  แล้วส่งผ่านต่อๆๆไป    
เมื่อรับพลังงานมากพอแล้วก็จะไปดึงโปรตรอนของไอโดรเจน  จากโมเลกุลน้ำ 
ซึ่งถูกแตกตัวโดยใช้พลังงานแสง
   สำหรับออกซิเจนที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศทางปากใบ
  ส่วนพลังงานแสงอีกจำนวนหนึ่งจะไปผลักอิเล็กตรอนจากรงควัตถุระบบ2  
ตัวรับอิเล็กตรอนอีกชนิดหนึ่งเมื่อมีสารตัวหนึ่งรับไปแล้วส่งผ่านให้ตัวรับอิเล็กตรอน
  ทำให้พลังงานลดลงเรื่อยๆ  จนถึงโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ในรงควัตถุระบบ1
พลังงานที่อิเล็กตรอนปล่อยออกมานั้นในขณะที่มีการขนย้ายอิเล็กตรอนถูกนำ
ไปสร้างพลังงานพลังงานเช่นเดียวกันกับที่เกิดในช่วงการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
แบบเป็นวัฏจักร แต่จะเกิดขึ้น 2แห่ง  ในขณะเดียวกันก็มีอิเล็กตรอนมาแทนที่
อิเล็กตรอนที่หายไป  โดยได้รับจากรงควัตถุระบบ2 โดยมาจากน้ำ
(ซึ่งแตกตัวโดยใช้พลังงานแสง)  อีกทีหนึ่ง

 

Next