กระบวนการ การสังเคราะห์ด้วยแสง

 

รายการหลัก

คำอธิบายรายยวิชา
จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหารายวิชา
แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหารายวิชา

1. การสังเคราะห์ด้วยแสง  เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นพลังงานเคมี กระบวนการการสังเคราะห์
มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์  คือทำให้ได้มาซึ่งสารอาหาร  พลังงาน  และก๊าซออกซิเจน
2.  ประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   Black  man  ศึกษาพบว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างน้ำตาลมี  2   ปฏิกิริยา  คือ  ปฏิกิริยาที่ใช้แสง (Light  reaction) และปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง  (Dark   reaction) โดยมีน้ำเป็นตัวให้อิเล็กตรอน
    Robin  hill  พบว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้ง  2  ปฏิกิริยา  จะเกิดในเม็ดคลอโรพลาสต์
(เพราะมีส่วนประกอบที่เป็นกลุ่มรงควัตถุ  ที่ทำหน้าที่รับพลังงานแสง   และเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เกิด
ปฏิกิริยาดังกล่าว)
3.สิ่งจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   คือแสง  คลอโรฟิลล์   คลอโรพลาสต์  ออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์(โดยมีแหล่งที่เกิดอยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์)
4. การสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่   85% เกิดในทะเล  มี(phytoplankton)  มากมาย
-  พลังงานแสง  100 ส่วนที่ส่องมายังใบไม้  จะถูกใบดุดไว้ประมาณ....80%  พลังงานแสงส่วนใหญ่ที่พืชจับไว้
จะใช้กระบวนการคายน้ำ
-  พืชนำพลังงานแสงไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงประมาณ  .... 1-2% เท่านั้น   บางส่วนสะท้อนกลับและบางส่วนผ่านทะลุใบ
-   ธาตุที่พืชได้รับจากอากาศในการสร้างอาหารคือ    คาร์บอน

 

5.  เมื่อเราฉายแสงผ่านสารละลายคลอโรฟิลล์   จะพบว่า
    -  แสงที่ผ่านทะลุสารละลายคลอโรฟิลล์จะเห็นเป็น.....   สีเขียว
    -   แสงที่สะท้อนจากสารละลายคลอโรฟิลล์จะเห็นเป็นสี.....  สีแดง
   - คลอโรฟิลล์ จับแสงสีเขียวได้น้อยที่สุด
    -  คลอโรฟิลล์จับแสงสีแดง   ได้มากที่สุด   รองลงมาคือแสงสีน้ำเงิน
    -  พืชใช้แสงสีแดง  และสีน้ำเงินมากที่สุดตามลำดับ
-      ถ้าโลกของเรามีแต่แสงสีเขียว  จะมีผลคือ......   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง  ปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมากขึ้น และออกซิเจนก็จะน้อยลง

  1. ช่วงคลื่นที่สำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและสาหร่ายคือ ....400-700  นาโนเมตร  เป็นช่วงคลื่น
  2. ที่รงควัตถุต่างๆ  จับได้ดี หรือเรียกว่า pra  =  photosynthetically active  radiation

6.ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง   คือ
   6.1 แสงสว่าง  ถ้ามีความเข้มแสงเพิ่มขึ้น   อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแต่ถ้ามากเกินไปอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง(เนื่องจากปากใบจะปิด)
   6.2 อุณหภูมิ  จะต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไปที่เหมาะสม  คือ   30-35องศา  เพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
   6.3 ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถ้ามีความเข้มข้นสูง   อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นในระยะแรก   จนถึงจุดหนึ่งจะคงที่ คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้นในระยะแรก   จนถึงจุดหนึ่งจะคงที่คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์มาที่สุด
   6.4 แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่ธาตุต่อไปนี้
                 -    แมกนีเซียม ไนโตรเจน จำเป็นสร้างคลอโรฟิลล์ของพืช
                 -    เหล็ก จำเป็นต่อการคลอโรฟิลล์และสารไซโตโครม
   6.5  อายุของใบ  จะต้องไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป   ทั้งนี้เพราะใบอ่อนคลอโรฟิลล์ยังเจริญไม่เต็มที่ส่วนใบที่แก่มากๆคลอโรฟิลล์จะสลายตัวตัวไปจำนวนมาก
7. ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  c3  และ  c4
    - พืช c3 ได้แก่พืชบกทั่ว ๆไป จะมีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ใน  mesophyll
    - พืช c4ได้แก่ อ้อย  ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  และหญ้าในเขตร้อน  จะมีเซลล์  2  ชนิดทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ในอากาศจะมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อย  และอุณหภูมิจะสูงมากกว่า
       45  องศา
8. ในวันที่แสงอาทิตย์ร้อนจ้า  ออกซิเจนในอากาศมีมาก พืชจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า  photorespiration  ทำให้การสร้าง  ของพืชลดลงประมาณ 50% ซึ่งมีผลการเจริญเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์

 

Next