บทที่2
การเลือกใช้กระดาษ

         การรู้จักชนิดของกระดาษและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
พิมพ์ได้มาก กระดาษที่มีราคาแพงและสวยงามไม่จำเป็นที่จะเป็นกระดาษที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับการใช้งานเสมอไป กระดาษที่มีราคาถูกที่สุดอาจจะเหมาะสมที่สุดก็ได้ ซึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้น
อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้กระดาษควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นหลักคือ
              1.ใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับกระดาษ
              2.ใช้หมึกพิมพ์ให้เหมาะสมกับกระดาษ
              3.ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของงานพิมพ์

 
 
       ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท
         กระดาษที่ใช้พิมพ์กับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท
ควรมีคุณสมบัติดังนี้
      1.มีผิวเรียบเพื่อให้รับหมึกได้ดี
      2.ไม่มีขุยและฝุ่นบนผิวกระดาษ เพราะจะทำให้
ภาพพิมพ์ มีรูรอยด่างของขลุยกระดาษ
       3.ต้านทานน้ำและความชื้นได้ดี ไม่ยืดง่ายเมื่อถูก
ความชื้น
        4.มีเนื้อกระดาษสม่ำเสมอและรักหมึกได้ดี
        5.มีความราบเรียบตลอดทั้งแผ่นเพื่อให้ป้อนเข้า
เครื่องได้สะดวก

          ในกรณีของกระดาษอาร์ตลายผ้า อาร์ตหนังไก่ และกระดาษปั้มลายต่างๆ ก็ยังสามารถใช้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทได้ดี
เพราะการถ่ายทอดภาพโดยผ่านผ้ายางแบลงเกต ทำให้มีความยือหยุ่นตัวดี และแรงกดในการพิมพ์ก็มีมากพอ

<กลับ>.............................<ต่อไป>
พัฒนาโดย นางสาวนภาพร อ่ำรอด ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร สงวนลิขสิทธิ์ 2003