หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543
ชื่อหลักสูตร (ชื่อภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา (ชื่อภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ชื่อย่อ : วท.ม. (คณิตศาสตร์)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มี ความรอบรู้ และมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางคณิตศาสตร์ได้
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะทำงานวิจัยคณิตศาสตร์ขั้นสูง และ/หรือมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์การคณนาโดยสามารถทำการวิจัยเชิงประยุกต์ได้
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถที่จะพัฒนาและแสวงหาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดหลักสูตร ประมาณ 29,000 บาท

อาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
- งานสอน
- งานด้านวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
- งานProgrammer ในบริษัทเอกชนและส่วนราชการ
- งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนในส่วนราชการและภาคเอกชน