99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โทรศัพท์ 055 961000 โทรสาร 055 962329

งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Copylike @ Wadmage