ขนมไทยในงานพิธีต่างๆ

๑. ขนมที่ใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ
ขนมที่ใช้เป็นเครื่องสังเวยพระภูมิคือ
๑. ขนมต้มแดง
๒. ขนมต้มขาว
๓. ขนมเล็บมือนาง (ขนมคันหลาว)
๔. ขนมดอกจอก หรือขนมทองหยิบ
๕. ขนมถั่วแปบ (ขนมหูช้าง)
๖. ขนมข้าวเหนียวแดง
๗. ขนมประเภทบวดต่าง ๆ

๒. ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ
ประเพณีสงกรานต์ งานตรุษสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี คนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ขนมที่ใช้ทำได้แก่
๑. กาละแม
๒. ข้าวเหนียวแดง
วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำวัด ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพราะเป็นฤดูฝน ขนมที่นิยมทำ ได้แก่
๑. ข้าวต้มผัด
๒. แกงบวดต่าง ๆ ได้แก่ แกงบวดฟักทอง แกงบวดมันสำปะหลัง
วันสารทไทย วันสารทไทยตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ขนมที่ใช้ทำกัน ได้แก่ กระยาสารท
การทำบุญเดือนสาม
เป็นเทศกาลทำบุญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่า งานบุญข้าวจี่ เป็นการจัดอาหารมาถวายพระ
ที่อยู่ ณ สถานที่ของวัด เพื่อปลงอาบัติครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ขนมที่ใช้งานบุญเดือนสาม ได้แก่
๑. ขนมเทียน
๒. ข้าวต้มผัด
๓. ข้าวจี่