Get Adobe Flash player

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระราชประวัติ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระนางเสือง ประสูติเมื่อ

ปีพุทธศักราช 1802 มีพระเชษฐา 2 พระองค์ ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หลักที่ 1 ว่า

พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบางเมือง ตูพี่น้องท้องเดียวกันห้าคน ผู้ชาย

สาม ผู้หญิงสอง พี่เผื่อผู้ด้วยตายจากเผื่อเตียมแต่ยังเล็ก


พระราชกรณียกิจ

1. การขยายอาณาจักร

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ดังปารกฏในหลัก

ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ดังนี้

ทิศเหนือ ได้เมือง แพร่ น่าน พลั่ว เลยฝั่งโขงไปถึงหลวงพระบาง

ทิศใต้ ได้เมืองคนฑี(กำแพงเพชร) พระบาง(นครสวรรค์) แพรก(ชัยนาท) สุพรรณภูมิ 

ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช จนสุดฝั่งทะเล

ทิศตะวันออก ได้สระหลวง(พิจิตร) สองแคว(พิษณุโลก) ลุมบาจาย(หล่มเก่า) สระคา 

ถึงฝั่งโขง เวียงจันทร์ เวียงคำ

ทิศตะวันตก ได้เมืองฉอด หงสาวดี จดสมุทรห้า(อ่าวเบงกอล)

2. การปกครอง

1) ลักษณะการปกครองแบบพ่อกับลูก ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกต้นที่ 1 ว่า ในปาก

ประตูมีกระดิ่งอันที่ 1 แขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ

เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไว้ ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้

2) ลักษณะการปกครองแบบทหาร

3) ลักษณะการปกครองแบบกระจายอำนาจ

4) ลักษณะการปกครองคล้ายแบบประชาธิปไตย

3. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีความสัมพันธ์ในด้านการเมือง ศาสนา การค้า กับต่าง

ประเทศ ดังนี้

1) ลังกา ในด้านศาสนา

2) มอญ พระเจ้าฟ้ารั่วกษัตริย์มอญได้เข้ามาสวามิภักดิ์ และยอมเป็นประเทศราช

3) จีน ในด้านการค้าขาย เช่น ผ้าไหมแพรพรรณ เครื่องถ้วยชาม

4) ดินแดนมลายู

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงครองราชย์สมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1822 และสวรรคตในปี

พุทธศักราช 1841 สิริครองราชย์ได้ 19 ปีขอบคุณรูปภาพดีๆ จาก http://www.facebook.com

ข้อมูลจาก : คู่มือนักศึกษาวิชาทหารหญิง