drug


กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติด

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด


1. กฎหมายเกี่ยวกับผู้มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง


      กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเสพติดมีอยู่หลายฉบับ
แต่เนื่องจากบทลงโทษกำหนดไว้ สถานเบา
ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ค้าสิ่งเสพติดไม่กลัวเกรง ต่อการกระทำผิด
รวมทั้งมีหลายหน่วยงานในการดำเนินการ
ทำให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ
รัฐจึงได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
โดยร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ขึ้น
ดังนั้น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
จึงเป็นกฎหมายสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
กฎหมายเกี่ยวกับผู้มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

กำหนดโทษไว้ ดังนี้

มีไว้ครอบครอง

มีบางมาตราบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายไว้ว่า

" ในกรณีมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป
กฎหมายถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
ถ้ามีเฮโรอีนไว้ในครอบครองไม่ถึง 20 กรัม
จะตั้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ได้
ถ้ามีพยานหลักฐานอื่นที่แน่นอนก็สามารถที่จะตั้งข้อหาได้"

โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต โทษต่ำสุดจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
โทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 500,000 บาท


ความผิดคดีสิ่งเสพติดให้โทษทั่วไป


เช่น มอร์ฟีน โคเคน หรือฝิ่น มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต

ความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

เช่น กัญชา กระท่อม โทษสูงสุด คือ จำคุก 15 ปี และโทษปรับสูงสุด 150,000 บาท

2. กฎหมายเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติด

ปัญหาเรื่องการเสพยาเสพติดแต่เดิมเป็นปัญหายุ่งยากมาก
จะต้องนำสืบปราศจากข้อสงสัยว่า เสพอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร
จึงให้ความหมายไว้ว่า
"เสพ" หมายถึง การรับสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่นนี้จะช่วยเหลือได้มาก
เมื่อจับผู้เสพได้โดยไม่มีของกลางหรืออุปกรณ์ ในการเสพ
ในการนี้แพทย์จะยืนยันได้ว่าเสพสิ่งเสพติดชนิดนั้น ๆ
สู่ร่างกายและเสพเมื่อไร แล้วศาลลงโทษได้"


โทษเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติด

- ประเภท เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท 

- ผู้เสพกัญชา กระท่อม
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

คุกติดคุก


คุก

back

Present BY :: Student of Education   MaJor :: Computer Education  :: AT NARESUAN UNIVERSITY