drug

home

     วัตถุประสงค์     

       ==> เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติด

     
==> เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เห็น
                     ...........โทษของยาเสพติด..........

       ==>
เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้
                       ....... ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด.....  
               

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมมากขึ้น...


  ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
             โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์......

เป็นการป้องกันภัยและอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นในสังคมโดยมีสาเหตุมาจากยาเสพติด....

ส่งเสริมสถาบันครอบครัว....


พลุพลุพลุพลุ


   หลักการและเหตุผล     


เนื่องจากปัจจุบันปัญหาครอบครัว
เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน
มีผลกระทบมากมาย
และที่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
คือ
ปัญหาเรื่องของยาเสพติด
เพราะบุคคลส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติด
เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

โดยมีสาเหตุมาจาก
วัยรุ่นขาดความอบอุ่น
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา
จึงทำให้วัยรุ่นเกิดความก้าวร้าว
และแสวงหาความอบอุ่นจากเพื่อน
ซึ่งบางคนคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยเป็นอันธพาล
จึงชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
นั่นก็คือ การติดยาเสพติด
จากปัญหาดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
เพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ให้พ้นจากโทษและปัญหาเหล่านี้
โดยโครงการนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ
สาเหตุและที่มาของปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
และการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตลอดจนการลงโทษผู้ที่กระทำผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
และเพื่อเป็นการสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติด
รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการดำรงชีวิตตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความหมาย
สาเหตุ
ประเภท
การสังเกต
การป้องกัน
กฎหมายhome

Present BY :: Student of Education   MaJor :: Computer Education  :: AT NARESUAN UNIVERSITY