chap3-4.html index.html chap3.html
ประเภทของระบบเครือข่าย 

ประเภทของระบบเครือข่าย

สามารถแบงออกได้ เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

1. เครือข่ายท้องถิ่น ( Local Area Network : LAN)

เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้ภายในองค์กร หรือ อาคารเดียวกัน

2. เครือข่ายระดับเมือง ( Metropolitan Area Network : MAN)

จะเป็นเครือข่ายระดับกลาง ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน เช่น ระบบเคเบิลทีวี

3. เครือข่ายระดับประเทศ ( Wide Area Network : WAN)

เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งจะใช้สถานีเป็นสื่อกลาง เช่น ดาวเทียม ระบบคลื่นวิทยุ เป็นต้น