ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

• ความหมายของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

chap1-7.html index.html chap1.html chap1-9.html


Hardware หมายถึง อุปกรณ์ , ชิ้นส่วน , วัสดุ ต่างๆ ที่มีรูปทรงและลักษณะทางกายภาพ สามารถจับต้องได้ ซึ่งก็คือส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มตามหน้าที่อุปกรณ์แต่ละตัวได้ดังนี้ :

• หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
• หน่วยประมวลผล (Processing Unit)
• หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)
• หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Device)

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (Hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

1. ตัวถัง ( Case)

2. จอภาพ ( Monitor)

3. แป้นพิมพ์ ( Keyboard)

 

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (Hardware)

4. เครื่องพิมพ์ ( Printer)

5. ลำโพง ( Speaker)

6. เมาส์ ( Mouse)

 

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (Hardware)

7. ปากกาแสง

8. จอยสติ๊ก ( Joystick)

9. โมเด็ม และ แฟ๊กซ์ ( Modem & Fax)

 

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (Hardware)

10. ปลั๊กไฟและเต้าเสียบ

11. สแกนเนอร์ ( Scanner)

12. แทรกบอลล์