ส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์

• บุคลากร ( Peopleware)

หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบงาน เราสามารถแยกประเภทของบุคลากรได้ดังนี้

chap1-6.html index.html chap1.html chap1-8.html1. ผู้ใช้งาน (End-users) คือบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป
2. นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่พิจารณาว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เพื่อให้คุณภาพงานดี เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนที่จะส่งงานไปให้
โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม
3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผู้เขียนโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบงานกำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ต้องการตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กร
4. บริหารระบบงาน (Administrator) เป็นผู้ที่มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
5. วิศวกรระบบ (System Engineer)
6. พนักงานปฏิบัติการ (Operator)

• ฮาร์ดแวร์ ( Hardware)

หมายถึง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถจับต้องได้ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ เมาส์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

• ซอฟต์แวร์ ( Software)

หมายถึง ข้อมูลของเป็นชุดคำสั่ง (Instruction Set) ซึ่งสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลหรือทำงานตามคำสั่งได้อย่างอัติโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน โดยจำมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุด หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โปรแกรม (Program) ซึ่งเราไม่สามารถจับได้โดยตรง ซอฟต์แวร์นั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ได้แก่ แผ่นดิสก์ (Diskette) ฮาร์ดดิสก์ (Hardisk) หรือแผ่นซีดี-รอม (CD-ROM)

• ข้อมูล ( Data)

หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ เหตุการณ์ และได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เราสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นได้หลายชนิด เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ เป็นต้น

• การสื่อสารข้อมูล (Communication)

หมายถึง การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร