:: MAIN MANU :: PLAN :: LESSON :: TEST :: SCORE :: LINK :: CHAT :: WEBBOARD ::
:: STUDENT PROFILE :: TECHER PROFILE :: INTERNET SYSTEM ::

 

การเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอวัตถุต่างๆในสไลด์

เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์


บทเรียนที่ 4 การแทรกภาพจากไฟล์

ขั้นตอนการแทรกภาพจากไฟล์

1. เลือกคำสั่ง Insert > Picture > From File

2. คลิ๊กเมาส์เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จัดเก็บภาพ -> คลิ๊กเมาส์เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

4. คลิ๊กปุ่ม Insert ภาพที่เลือกใช้จะถูกวางอยู่ในสไลด์

  


[กลับสู่หน้าบทเรียนหลัก]

พัฒนาโดย นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นำเสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547