ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WBI (web based intruction) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
 
แผนการสอน

สาระสำคัญ

ราก เป็นโครงสร้างของพืช พืชบางชนิดมีรากแก้วและมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดิน รากแขนง หรือรากฝอย ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของพืช นอกจากนี้ รากของพืชยังมีหน้าที่พิเศษ คือ สะสมอาหารอีกด้วย
ลำต้นของพืช มีทั้งที่อยู่ในดิน และเหนือดิน หน้าที่สำคัญของลำต้น คือ ชูกิ่ง ก้าน และใบขึ้นสู่อากาศ เพื่อให้รับแสดงแดด
และอากาศได้สะดวก และลำต้นยังมีหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำ และแร่ธาตุต่างๆ ของพืช เป็นทางผ่านของอาหารที่สร้างขึ้นที่ใบไปสู่ส่วนต่างๆ ของลำต้นอีกด้วยใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มีหน้าที่หลายอย่าง คือ พืชใช้ใบในการหายใจ สร้างอาหาร คายน้ำ และอื่นๆ เช่น ช่วยยึดเกาะลำต้น และพืชบางชนิดใช้ในการขยายพันธุ์ พืชต้องการปัจจัยหลายอย่าง ในการ เจริญเติบโต เช่น น้ำ แสง ธาตุอาหารต่างๆ เป็นต้น พืช ต้องการแร่ธาตุต่างๆ เพื่อไปสร้างอาหาร ซึ่งปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช เพื่อบำรุงต้นพืชให้ เจริญเติบโต ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืช ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม

วัตถุประสงค

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ผล และเมล็ดของพืชได้
2.อธิบายความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช
3. อธิบายความสำคัญของแร่ธาตุ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
4. สรุปเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชได้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชจากบทเรียนออนไลน์ (WBI)
2. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช จากบทเรียนออนไลน์ (WBI)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การดำรงชีวิของพืช

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. สื่อบทเรียนออนไลน์ (WBI) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
2. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
2. ตรวจสอบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในสื่อบทเรียนออนไลน์

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
2. การทำแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 

กลับหน้าหลัก

เว็บไซด์นี้ควรดูด้วย IE version 5.0 ขึ้นไป และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
e-mail : duangjai.p1@hotmail.com