ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WBI (web based intruction) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
 
หน่วยที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ของผล และเมล็ด

 

ผล  คือ ส่วนที่เจริญมาจากรังไข่  ภายหลังเกิดการปฏิสนธิ

          ผลบางชนิดไม่ได้เจริญมาจากรังไข่  แต่เจริญเติบโตมาจากฐานรองดอก เรียกว่า  "ผลเทียม"  เช่น  ชมพู่  แอปเปิล

          ผลบางชนิดมีเนื้อมาก  จึงใช้รับประทานได้  เช่น  เงาะ  มะม่วง  ลำไย  ส้ม

          ผลบางชนิดไม่มีส่วนเนื้อ  มีเปลือกบางติดแนบกับเมล็ดเรียกว่า "เมล็ด"  เช่น ข้าว  ถั่วลิสง  ทานตะวัน

          หน้าที่ของผล  ผลมีหน้าที่สะสมอาหาร  และห่อหุ้มเมล็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ด เกิดอันตราย

          ส่วนประกอบของผล  ผลประกอบด้วย
3 ส่วน  คือ

           1.  เปลือก

           2.  เนื้อ

           3.  เมล็ด

เมล็ด คือ  ออวุลที่ได้รับการผสมและเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว  เมล็ดพืชแต่ละ ชนิดจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน 

           เมล็ดประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ
              1.  เปลือกหุ้มเมล็ด
              2.  ต้นอ่อน
              3.  อาหารเลี้ยงต้นอ่อน

            ใบเลี้ยง  คือส่วนที่อยู่ในเมล็ด  มีลักษณะหนา  แข็ง  และอวบ  ทำหน้าที่สะสมอาหารไว้เลี้ยงต้นอ่อน
            พืชใบเลี้ยงคู่  จะมีใบเลี้ยง  2  ใบ
            พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  จะมีใบเลี้ยงใบเดียว

           หน้าที่ของเมล็ด

                เมล็ดมีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์  โดยวิธีการต่าง ๆ  ตามลักษณะเมล็ดพืช เช่น  อาศัยลม  น้ำ  คน สัตว์  การดีดกระเด็นของเมล็ดพืชเมื่อเมล็ดพืชแตก

                เมล็ดเมื่อได้รับความชื้น(น้ำ)  อากาศ  อุณหภูมิที่พอเหมาะ  เมล็ดจะงอกเป็นต้นใหม่  และเจริญเติบโตออกดอก  ผล  และเมล็ดวนเวียนเช่นนี้ ตลอดไป


กลับหน้าหลัก

เว็บไซด์นี้ควรดูด้วย IE version 5.0 ขึ้นไป และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
e-mail : duangjai.p1@hotmail.com