แบคทีเรีย
                 (Bacteria)

  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเป็น
  ส่วนผสม แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม ขอบ
  เรียบสีขาวแกมเหลือง เป็นลักษณะของเชื้อ Staphylococci aureus
  ( สแต็ปไฟโรคอคไซ   ออเรียส)
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  กลม ติดสีน้ำเงิน เกาะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า gram positive cocci
  ( แกรม โพซิทีฟ ค็อคไซ) และเป็นลักษณะของเชื้อ Staphylococcal spp.
   การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเป็น
   ส่วนผสม แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลมขอบ
   เรียบ สีขาวแกมเหลือง และมีการทำให้เม็ดเลือดแดงในอาหารเลี้ยง
   เชื้อแตกบางส่วน เป็นลักษณะของเชื้อ Hemolytic Staphylococci
   ( ฮีโมไลติค สแต็ปไฟโรคอคไซ )
  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเป็น
  ส่วนผสม แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม เล็ก
  ขอบเรียบ สีขาวค่อนข้างใสมีการทำให้เม็ดเลือดแดงในอาหารเลี้ยง
  เชื้อแตก จะเห็นเป็นวงรัศมีกระจายรอบๆโคโลนีของเชื้อเป็นลักษณะ
  ของเชื้อ Streptococci   ( สแต็ปไฟโรคอคไซ   ออเรียส)
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  กลมติดสีน้ำเงินเกาะอยู่รวมกันต่อเนื่องเป็นเส้นยาวคล้ายโซ่ เรียกว่า
  gram positive cocci ( แกรม โพซิทีฟ ค็อคไซ) และเป็นลักษณะ
  ของเชื้อ Streptococcal spp.
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  ท่อนสั้นๆ ติดสีแดง กระจัดกระจายทั่วไป ไม่เกาะติดกัน เรียกว่า gram
  negative bacilli ( แกรม เน็กกาทีฟ แบซิลไล) และจากภาพเป็นลักษณะ
  ของเชื้อ Campylobactor jejuni ( แคมไพโรแบคเตอร์ เจจูไน).
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  แท่ง ติดสีน้ำเงิน เกาะอยู่รวมกันต่อเนื่องเป็นกลุ่ม เรียกว่า gram positive
  bacilli ( แกรม โพซิทีฟ แบซิลไล) ลักษณะเรียงตัวคล้าย ตัวอักษรจีน
  และเป็นลักษณะของเชื้อ Corynebacterium spp.( โคลีนีแบคทีเรียม สปีย์ชี)
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  แท่งบาง ติดสีน้ำเงิน เกาะอยู่รวมกันอย่างกระจัดกระจาย เรียกว่า gram
  positive bacilli ( แกรม โพซิทีฟ แบซิลไล) ลักษณะเป็นลักษณะของ
  เชื้อ Listeria monocytogenes ( ลิสเตอร์เรีย โมโนไซโตจีเนส )
  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด chocolate agar media ที่มีเลือด   เป็นส่วนผสมทำให้เม็ดเลือดแตกด้วยความร้อน แสดงให้เห็นโคโลนีของ
  เชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาวค่อนข้างใส เป็น
  ลักษณะของเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ( ไนซีเรีย โกโนเรียอี )
  เชื้อกามโรคหนองใน
  การย้อมสีด้วยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะ
  กลมสั้นๆ ติดสีแดงเกาะอยู่กันเป็นคู่ๆ เรียกว่า gram negative diplococci
  ( แกรม เน็กกาทีฟ ดิฟโพคอคไซ ) และจากภาพเป็นลักษณะจำเพาะของ
  เชื้อ Neisseria gonorrhoeae ( ไนซีเรีย โกโนเรียอี ) คือถูกกินโดยเม็ด
  เลือดขาว ตัวอย่างจากหนองที่ออกมาจากผู้ป่วยกามโรค โรคหนองใน
  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือด
  เป็นส่วนผสม แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียจำนวน 2 ชนิดชัดเจน
   - มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาวขุ่มแกมเหลือง Staphylococci
     aureus ( สแต็ปไฟโรคอคไซออเรียส)
   - มีลักษณะใหญ่ เยิ้ม ขาวขุ่น Klebsiella spp. ( เคร็ปเซลล่า สปีย์ชี)
  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด MacConKey agar media
  แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียจำนวน 2 ชนิดชัดเจน
    - มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาว Pseudomonas aeruginosa
      ( สูโดโมแนส แอรูจีโนซ่า)
    - มีลักษณะกลม ใหญ่กว่า สีชมพูขุ่น   Escherichia coli
      ( เอสเชอรริเชีย โคไร )
   การย้อมสีด้วยวิธี AFB Kinyoun stain   แสดงให้เห็นเชื้อที่มีลักษณะเป็น
   แท่งยาว ติดสีแดง เรียกว่า gram negative acid bacill ( แกรม เน็กกาทีฟ
   แอซิดแบซิลไล ) เป็นวิธีการย้อมพิเศษเพื่อหาตัวเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะ
   โดยจะติดสีแดง ในขณะที่แบคทีเรียอื่นๆ จะติดสีน้ำเงิน ทำให้สามารถ
   แยกความแตกต่างได้ จากตัวอย่างเป็นเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค
  การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษชนิด Lowenstein Jensen
  medium สำหรับเพาะเชื้อ วัณโรคโดยเฉพาะ Mycobacterium tubercu
  losis ( ไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซีส) แสดงให้เห็นโคโลนีของเชื้อ
  แบคทีเรีย มีลักษณะใหญ่   ขอบหยัก   สีขาวขุ่น และนูน   เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรค
   การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด TCBS agar media เพื่อใช้ใน
   การเพาะเลี้ยงเชื้ออหิวาต Vibrio cholerae ( วิบริโอ คลอลิเล่ ) แสดงให้
   เห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม ขอบเรียบ  สีขาวแกม
   เหลืองและนูนเป็น   ลักษณะของเชื้ออหิวาต์

                                                         

 

                                                                        

จัดทำโดย
นางสาววีรยา นาคแกมแก้ว
รหัส 46662110
คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์