ทัวร์ยุโรปมา 9 วัน ระหว่าง 22 - 30 พฤษภาคม 2550 แยกเป็นประเทศดังนี้

กรุงเทพ โดฮาร์ 22

เยอรมัน เบอร์ลิน 23

เดรสเดน 24

ปราก เชค 25

ปราก เชค 26

สโลวัค 27

บูดาเบสต์ ฮังการี  27

บูดาเบสต์ ฮังการี  28

เวียนนา ออสเตรีย 29

โดฮาร์ กรุงเทพ 30