กรุงบูดาเบส ประเทศฮังการี วันแรก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2550

16.00 ข้ามเขตพรมแดนจากเชคสู่ ประเทศฮังการี

 

เข้ามาในเมืองบูดาเปสต์พบสิ่งที่น่าสนใจคือร้าน Sexshop

17.00 น. เข้าที่พักโรงแรมเมอร์เคียวร์

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและเป็นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ มีประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคน มีจำนวนลดลงจากกลางทศวรรษ 1980 ซึ่งมีประชากรถึง 2.07 ล้านคน

บูดาเปสต์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของ จักรวรรดิ์โรมันอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งมีประวัติอย่างยาวนานมา
ตั้งแต่ในตอนศตวรรษที่ 9 มีกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวง ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมือง

บูดาเปสต์ เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ หลังจากการรวมกันในพ.ศ. 2416 (1873) ของเมืองทางฝั่งขวา ได้แก่ เมืองบูดา และโอบูดา เข้ากับเมืองเปสต์ (Pest) ทางฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก)

ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป

ที่มา: http://th.wikipedia.org

18.00 น. เดินจากโรงแรมไปสะพานเชน (Chain bridge) ไม่ไกลนัก พอดีเขาเปิดไฟประดับสะพานสวยมาก สะพานเชน (Chain bridge) เด่นที่มีสิงโตนอนคู่กันหน้าสะพาน

สะพานเชน (Chain bridge) หรือสะพานโซ่ สะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามดานูบ เชื่อมฝั่งปูดาและเปสต์ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนนำมาจากอังกฤษ

ถ่ายรูปที่ปลายสะพานฝังเปสต์ กับอาคารเกรแซม

อาคารอาคารเกรแซม ประดับไฟสวยมาก เป็นศิลปะแบบอารต์นูโว /เซเซชั่นนิสสต์ ปัจจุบันเป็นโรงแรม Four Seasons คืนนี้หมดโปรแกรมแค่นี้ครับ