บุคลากร

ธนาพจน์ ฐากูรบุตร

ตำแหน่ง : CEO

. . .

ศิรดา เสนนันตา

ตำแหน่ง : Designer

อมรรัตน์ ไคร้แค

ตำแหน่ง : Designer

กมลทิพย์ คำพงษ์

ตำแหน่ง : Designer

. . .

พีระพงษ์ จงห่อกลาง

ตำแหน่ง : Programmer

สุจริต แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง : Programmer

ณัฏฐนันท์ ตั้งศรีจันทร์

ตำแหน่ง : System auditor

. . .

จิตราพัชญ์ อมรนพรัตนกุล

ตำแหน่ง : System auditor

ชญานนท์ บุญก่อ

ตำแหน่ง : Marketing

ปรเชษฐ์ ทองจันทร์

ตำแหน่ง : Marketing

. . .