สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 


อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 


ข้อมูลสาขา
 
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ฝ่ายบริหาร

คณาจารย์

ทำเนียบนิสิต

ศิษย์เก่า


หน่วยงาน มน.
 
 
 
    + + ..ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรา ชาวหลักสูตรและการสอน..CINU..หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก,... เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน. + +  

 
แวดวง C&I                           

รศ. ดร. สำลี ทองธิว
      รศ.ดร.สำลี  ทองธิว จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา Selected Topics in Advanced Curriculum and Instructional Research  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2549
 

CINU ให้การต้อนรับ CIBUU
      ผศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร หัวหน้าภาควิชาการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 

ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์
      ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษแสดงปาฐกถาในรายวิชา Curriculum and Instructional Development  for  Moral Development ให้กับนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมี ผศ. ดร. วารีรัตน์  แก้วอุไร หัวหน้าภาควิชาการศึกษา และ ดร. อมรรัตน์  วัธนาธร ให้การต้อนรับ 

CINU ศึกษาดูงาน
      นิสิตหลักสูตรและการสอน เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสัตยาไสย จังหวัดลพบุรี และวชิราวุธวิทยาลัย กทม. เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2549 ภายใต้การนำของ ผศ.ดร. วารีรัตน์  แก้วอุไร  ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ รศ. เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย และ ผศ. จรูญ  พานิชผลินไชย
 

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
      นิสิตหลักสูตรและการสอน สัมมนาวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สังข์อ่อง อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนา ณ ภูสวย รีสอร์ท อ. เขาค้อ เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม ที่ผ่านมา
 

สังสรรค์วันปีใหม่
      นิสิตหลักสูตรและการสอน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดใช้ห้องเรียนสาขาฯ และสังสรรค์วันปีใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำลี ทองธิว อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.ดร. วารีรัตน์  แก้วอุไร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา
 

Farewell party ขอบคุณ   รศ.ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี
      นิสิตหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร ปร.ด.(การศึกษา) จัดงานสัมมนารายวิชาและงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์สอนในรายวิชา Statistics for Research and Evaluation ณ ทรัพย์ไพวัลย แกรนด์โฮเต็ล รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม ที่ผ่านมา
 

งานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี
      นิสิตปริญญาเอกและคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงมุฑิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชาการแด่ รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์สอนในรายวิชา Science of Curriculum and Instructional Development   ณ ร้านอาหารสุพัตรา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548
 

งานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร. สำลี ทองธิว
      นิสิตและคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.สำลี  ทองธิว  อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์สอนในรายวิชา Social Contex for Curriculum and Instructional Development ณ ร้านอาหารเรือนแพ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2548
 


.: ข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสอน
.: ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น ::
 

 กลับขึ้นด้านบน


นิสิตปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน มน. จะเดินทางไปทัศนศึกษาการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรในองค์กรการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2549


ประกาศด่วน ! ให้นิสิตทุกคนจัดทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียนร้อยก่อนวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549

 

บทความชาว C&I
 
coming soon
coming soon
coming soon

  
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหามหาวิทยาลัย


สถิติผู้เข้าชม
 

    

เริ่มนับ 2 กรกฎาคม 2548
 


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ตำบลท่าโพธิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 โทรศัพท์ 0-5526-1029   โทรสาร 0-5526-1028

  :   แนะนำ ติชม

ติดต่อ ::
Webmaster