My Profile

ข้อมูลส่วนตัว

 

ชื่อ นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย

ตำแหน่ง อาจารย์ 1ระดับ 5

สถานที่ทำงาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

E- Mail g47091863@nu.ac.th

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไทรงาม
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 • ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
 • ปริญญาโท กำลังศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การฝึกอบรม การเขียนแผนการสอนของสสวท.

ประสบการณ์

 • บริษัทโปรฟุตแวร์จำกัด
 • บริษัทไมลอท์ลแลบบอราทอรี่จำกัดมหาชน
 • โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
 • โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ผลงาน

 • ครูแกนนำวิชาเคมี
 • วิทยากรครู ค เพื่อต่อต้านยาเสพติด
 • ครูที่ปรึกษาโครงการประกวดบอร์ดการศึกษากับมาตรฐานไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
 • ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

[กลับสู่หน้าหลัก]

พัฒนาโดยอาจารย์เฉลี่ย หาญเชิงชัย หลักสูตรครูประจำการ สาขา เคมี
เสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง สงวนลิขสิทธ์ พ. ศ. 2547