English ภาษาไทย ล็อกอิน
 
     เวลา
   
 
เกี่ยวกับชมรม
  หน้าหลัก
  ประวัติชมรม
  วัตถุประสงค์ของชมรม
  โครงการของชมรม
  แฟ้มภาพกิจกรรม
  สมาชิกของชมรม
  ที่ตั้งของชมรม
  เวบบอร์ด
  ติดต่อเรา
 
เพื่อนบ้านของเรา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  กองกิจการนิสิต 
  กองบริการการศึกษา
  องค์การนิสิต 
  สภานิสิต
 
เทางามสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 
 
    เ ร า จ ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั น ฉั น ท์ พี่ น้ อ ง    จ ะ ป ร ะ ค อ ง    กั น ไ ป    ใ ห้ ถึ ง ฝั น    เ ปิ ด ใ จ ก ว้ า ง    ว่ า อ ย่ า ง ไ ร    ว่ า ต า ม กั น    ส ำ นึ ก มั่ น    มุ่ ง เ น้ น    ค ว า ม เ ป็ น ที ม        ข อ เ ชิ ญ ส ม า ชิ ก ร่ ว ม ท ำ วั ต ร เ ย็ น ด้ ว ย กั น ที่ ห้ อ ง ช ม ร ม ไ ด้ ทุ ก ๆ วั น เ ว ล า 1 7 . 0 0 น . เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ มี จิ ต ใ จ ที่ เ บิ ก บ า น ส ด ใ ส    
 
   ทักทายกันก่อน
 
      สวัสดีครับน้องๆทุกคนที่แวะมาทักทายเว็บไซต์ของชมรมเรา เว็บไซต์ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนาอาจจะยังไม่มีข้อมูลให้กับน้องๆอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ทางพี่ๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับความรู้ที่ดีเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธและควานสนุกสนานจากธรรมะหลายๆเรื่อง

 

  หน้าหลัก l ประวัติชมรม l วัตถุประสงค์ของชมรม l โครงการของชมรม l แฟ้มภาพกิจกรรมชมรม l สมาชิกชมรม l ที่ตั้งชมรม l ติดต่อเรา 
 © ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Development by WondeR@Information System 2548

E-mail ::w_o_n1@hotmail.com