แบบทดสอบการปลูกพืช
1. ในการพิจารณาคัดเลือกพืชที่ปลูกมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด ?
ลักษณะเฉพาะของพืช
พื้นที่ปลูกและวัสดุอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ของการปลูกพืช
สามารถปลูกทิ้งไว้ได้ ดูแลรดน้ำบ้างพอสมควร

2. การคัดเลือกพันธุ์พืช มีความหมายว่าอย่างไร ?
การทำให้ต้นพืชมีลักษณะดี
พืชแต่ละชนิดมีหลายพันธุ์
ปลูกพืชที่ขายผลผลิตได้ง่าย
การนำเอาพืชที่คนกำลังนิยมมาปลูก

3. ข้อใดกล่าวถึงหลักการคัดเลือกพันธุ์พืช ไม่ถูกต้อง ?
เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
เลือกพันธุ์ที่มีความทนทานต่อการทำลายศัตรูพืช
เลือกพันธุ์ใดก็ได้ไม่ต้องคำนึงว่าต้องตรงตามสายพันธุ์
เลือกพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด

4. วิธีทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีง่าย ๆ คือข้อใด ?
นำไปคั่วบนเตาไฟเพื่อทำลายแมลง
นำเมล็ดพันธุ์ไปชั่งน้ำหนักว่าได้มาตรฐานหรือไม่
นำเมล็ดพันธุ์ไปลอยน้ำในภาชนะ ถ้าเมล็ดพันธุ์เสียจะลอยน้ำ
นำเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในด่างทับทิมเพื่อเพิ่มความงอก

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ?
เกิดการกลายพันธุ์
คัดพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูกได้
ช่วยลดความต้านทานให้แก่พันธุ์พืช
ผลิตพืชได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น

6. น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร ?
น้ำช่วยไล่ศัตรูพืชที่มารบกวน
น้ำช่วยสร้างอากาศให้กับพืชในการเจริญเติบโต
น้ำช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากจนเกินไป
น้ำช่วยละลายแร่ธาตุในดิน เพื่อให้รากดูดเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้นได้

7. วิธีเพาะเมล็ดทำได้หลายวิธี ยกเว้น ข้อใด ?
วิธีเพาะแบบหว่าน
วิธีเพาะแบบโรยเป็นแถว
วิธีเพาะเมล็ดแบบหยอดหลุม
วิธีเพาะแบบหมุนเวียนรอบแปลงปลูกพืช

8. การปลูกต้นไม้ต้องขุดหลุมสำหรับปลูกขนาดเท่าไร ?
ขนาด – 3 ตารางเมตร
ขนาด – 2 ตารางเมตร
ขนาด – 1 ตารางเมตร
ขนาด – 4 ตารางเมตร

9. ผักสวนครัวที่ขยายพันธุ์โดยใช้เพศหรือด้วยเมล็ดพันธุ์คือข้อใด ?
ตะไคร้
หอมแดง
ขิง
ข้าวโพด

10. พืชที่นิยมปักชำเป็นการค้าคืออะไร ?
ชมพู่กับฝรั่ง
มะม่วงกับขนุน
มะปรางกับลำไย
ทุเรียนกับลองกอง

11. ศัตรูพืชแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท
6 ประเภท

12. ข้อใด ไม่ใช่ ศัตรูพืช ?
วัชพืช
โรคพืช
เชื้อโรค
แมลงศัตรูพืช

13. โรคพืชที่ทำให้ใบหรือยอดเหี่ยว และทำลายระบบท่อน้ำเกิดจากเชื้อชนิดใด ?
เชื้อรา
จุลินทรีย์
เชื้อไวรัส
เชื้อแบคทีเรีย

14. หอยเชอรี่เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มักระบาดในฤดูใด ?
ฤดูฝน
ฤดูร้อน
ฤดูหนาว
ทุกฤดูกาล

15. ในขณะฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรยืนลักษณะใด ?
ควรยืนเหนือลม เพื่อป้องกันละอองของสารเคมี
ควรยืนใต้ลม เพื่อป้องกันละอองของสารเคมี
ควรยืนตอนที่ลมแรง ๆ เพื่อช่วยให้ฉีดพ่นสารเคมีได้เป็นจำนวนมาก
ควรยืนบังลม เพื่อป้องกันละอองของสารเคมี

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: