การสร้างกราฟ

การสร้างกราฟ

 1. click mouse เลือกเซลล์ที่ต้องการ
 2. click mouse Insert ที่แถบเมนูเลือกคำสั่ง Chart
 3. click mouse เลือกชนิดของกราฟในช่อง Chart type
 4. click mouse เลือกรูปแบบของกราฟในช่อง Chart sub-type
 5. click mouse ปุ่ม Next
 6. click mouse เลือก Rows หรือ Columns
 7. click mouse ปุ่ม Next
 8. กำหนดชื่อกราฟ ค่าแกน X และค่าแกน Y
 9. click mouse ปุ่ม Next
 10. ระบุตำแหน่งที่จะวางกราฟ
 11. click mouse ปุ่ม Finish

   

[ กลับสู่บทเรียนหลัก ]

พัฒนาโดย นางสาว นิภาพร มั่นคง คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 44311850
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เสนอ อาจารย์ ภาสกร เรืองรอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร