การใช้สูตรคำนวณ

การหาผลรวม (Sum) ของข้อมูล

  1. click mouse เลือกเซลล์ที่ต้องการ
  2. click mouse ที่ช่องสูตรคำนวณ
  3. พิมพ์สูตรหาผลรวมลงไป
  4. กด เอนเทอร์ ผลลัพธ์จะปรากฏในเซลล์ที่เลือก

การหาค่าเฉลี่ย (Average) ของข้อมูล

  1. click mouse เลือกเซลล์ที่ต้องการ
  2. click mouse ที่ช่องสูตรคำนวณ
  3. พิมพ์สูตรหาค่าเฉลี่ยลงไป
  4. กด เอนเทอร์ ผลลัพธ์จะปรากฏในเซลล์ที่เลือก

   

[ กลับสู่บทเรียนหลัก ]

พัฒนาโดย นางสาว นิภาพร มั่นคง คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 44311850
เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เสนอ อาจารย์ ภาสกร เรืองรอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร