302212   กลศาสตร์วิศวกรรม 2   ( Engineering Mechanics II )

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2555

 


·   

กระดานข่าว

 

 

 
แผนการสอน pdf

·    แผนการสอน docx

Particle

·     Chapter 1 : Kinematics of particle

·     Chapter 2  : Kinetics of particle

·     Chapter 3  : Work and Energy

·     Chapter 4  : Impulse and Momentum

Rigid body

·     Chapter 5  : Planar kinematics of rigid body

·     Chapter 6  : Force and Acceleration

·     Chapter 7  : Work and Energy

·     Chapter 8  : Impulse and Momentum

 

    สรุปสูตรคำนวณ