ความรู้เบื้องต้น แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
สมบัติของตัวนำในสนามไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 กฎและทฤษฎี แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

กฎของคูลอมบ์
กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต
กฎของเกาส
กฎของฟาราเดย
สมการของแมกซ์เวล

 สนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
ทางเดินของประจุไฟฟ้า
สมบัติของสนามแม่เหล็ก

 


คำศัพท์เกี่ยวกับแม่เหล็ก

 


 

บทที่ 2
สมการแมกซ์แวล

แมกซ์เวลได้รวบรวมกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้า
และสนามแม่เหล็ก เข้าเป็น 4 กฎด้วยกัน คือ

1. กฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้า

 

2. กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก

 

3. กฎของฟาราเดย์

 

4. กฎของแอมแปร์-แมกซ์เวล

 

 

 

[กลับสู่หน้าหลัก]
หน้าบทที่3

พัฒนาโดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496
นำเสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547