ความรู้เบื้องต้น แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
สมบัติของตัวนำในสนามไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 



กฎและทฤษฎี แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

กฎของคูลอมบ์
กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต
กฎของเกาส
กฎของฟาราเดย
สมการของแมกซ์เวล

 



สนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
ทางเดินของประจุไฟฟ้า
สมบัติของสนามแม่เหล็ก

 


คำศัพท์เกี่ยวกับแม่เหล็ก

 


บทที่ 1
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แม่เหล็ก เป็นสารประกอบของเหล็กและออกซิเจน เป็นวัตถุที่ สามารถดูดสารแม่เหล็กบางชนิดได้
สนามแม่เหล็ก คือบริเวณหรือขอบเขตที่แม่เหล็กส่งเส้นแรงแม่ เหล็กที่มีอำนาจการดึงดูดออกไปได้ถึง

คุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก
1. มีทิศออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้
2. ถ้ามีเส้นแรงแม่เหล็กปริมาณมาก เส้นแรงแม่ เหล็กจะรวมกัน หรือต้านกันออกไปทำให้เกิดจุดสะเทิน ซึ่งเป็นจุดที่มีค่าความเข้มสนาม แม่เหล็กเป็นศูนย์
ฟลักซ์แม่เหล็ก คือ ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กหรือจำนวนของเส้นแรงแม่เหล็ก ใช้สัญญลักษณ์

ความเข้มสนามแม่เหล็ก (B) หมายถึง จำนวนเส้น
แรงแม่เหล็กต่อ หน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตกตั้งฉาก


B = ความเข้มของสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น
Tesla(T)หรือ Wb/m2
= ฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็น Weber (Wb)

A = พื้นที่ที่ตกตั้งฉาก มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m2)

แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
ขนาดของแรงกระทำ


F = ขนาดของแรงที่กระทำต่ออนุภาค มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
q = ประจุของอนุภาค มีหน่วยเป็นคูลอมบ์
v = ความเร็วของอนุภาค มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที

แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดไฟฟ้า

F = ขนาดของแรง หน่วยเป็น N
I = กระแสไฟฟ้าในเส้นลวด หน่วยเป็น A
B = ความเข้มสนามแม่เหล็ก หน่วยเป็น Wb/m2 หรือ T
= ความยาวของเส้นลวด หน่วยเป็น เมตร
= มุมระหว่าง I กับ B

 

 
หน้าบทที่2
พัฒนาโดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496
นำเสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547