สัญลักษณ์จังหวัดลพบุรี

ตราประจำจังหวัด

รูปพระนารายณ์ประทับเหนือปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2208

และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์ ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุร

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกพิกุล

วิสัยทัศน์ของจังหวัดลพบุรี

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน