HOME   /   SITEMAP
 
 

  
 ภาควิชานิเทศศาสตร์

   วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   นโยบายคุณภาพ

   โครงสร้างองค์

   โครงสร้างการบริหาร

   ผู้บริหารชุดปัจจุบัน

   คณะกรรมการประกันคุณภาพ

   งบประมาณ

   อาคารสถานที่

   บุคลากร

   นิสิต

   ความภูมิใจ
และ ความโดดเด่น

 

 

 

 

 

   ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกันแต่งกายถูกระเบียบ

นโยบายคุณภาพ

 ด้านการเรียนการสอน

  1. ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
  2. สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตให้มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. สนับสนุนการพัฒนาด้านแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่นิสิต

ด้านการวิจัย

          มุ่งสนับสนุนให้คณาจารย์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและท้องถิ่น


ด้านการบริการวิชาการ

ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น


ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          สนับสนุนให้คณาจารย์ และนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วม
ในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ

 

 
 
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ห้อง MIS 3302    โทรศัพท์ : 0-5526-1000 – 4 ต่อ 2137