Bio Technology

เทคโนโลยีชีวภาพ

คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการของสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการโดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมด้านทางการแพทย์


Thank you : NRsportsRadio ​​​