ทำเนียบคร

นางสุเนตร ทองคำพงษ์
ผู้อำนวนการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
 
 
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
 
 
นางดวงดาว จันทร์โต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : การงานอาชีพ
 
นายชนินทร์ หาญไพบูลย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : การงานอาชีพ
 
นางสาววราพร แท่นทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์
ด
นายสมใจ จินดาวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : การงานอาชีพ
 
นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : การงานอาชีพ
ด
 
นางวันเพ็ญ ม่วงสวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมวดวิชาที่สอน : การงานอาชีพ
 
นางปัลกร ปราสาททรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
 
นางสุรีย์ ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
 
นางวรฉัน พึ่งม่วง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาไทย
 
นางสาวกาญจนา เกษสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พละศึกษาและสุขศึกษา
หมวดวิชาที่สอน : พลานามัย
 
นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พละศึกษาและสุขศึกษา
หมวดวิชาที่สอน : พลานามัย
 
นายอำนวย ศรีดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
 
นางยุพิน พรมใจสา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
 
นางจงจิตต์ ศรีดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ
 
นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาไทย
 
นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาไทย
 
นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
หมวดวิชาที่สอน : ภาษาไทย
 
นางเกตุการ ยะไข่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์
 
นางสมพิศ หาญไพบูลย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์
 
นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : ฟิสิกส์
 
นางจิตราภรณ์ ใจมูลมั่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์
 
นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : เคมี
 
นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาที่สอน : ชีววิทยา
 
นายสมพร นิติเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดวิชาที่สอน : สังคมศึกษา
 
นางธนพันธ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดวิชาที่สอน : สังคมศึกษา
 
นางปราณี จินดาวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดวิชาที่สอน : สังคมศึกษา
 
นางนาฏอนงค์ เขียวพฤกษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดวิชาที่สอน : สังคมศึกษา
 
นางพัชรีวรรณ ตลับทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดวิชาที่สอน : สังคมศึกษา
นางปอลิน หยุ่นตระกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา
หมวดวิชาที่สอน : ศิลปศึกษา
 

 
 
 
เช็คเมล์ : Hotmail : Thaimail : Yahoo : Sanook : Chaiyo : Poppymail : mail สพฐ. : mail.สพท.พล.1