ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
สถานที่ตั้ง เลขที่ - ซอย - ถนน - หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140 โทรศัพท์ (055) 371149
สังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พื้นที่ รวมเนื้อที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ดอกบัวบานกลางบึง หมายถึง ผู้เจริญ คือ ผู้ลดละจากกิเลส
คติธรรมของโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
ปรัชญาโรงเรียน
คนพัฒนาด้วยการศึกษา
สีประจำโรงเรียน ขาว - แดง
สีขาว หมายถึง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีอคติและให้อภัยแก่ผู้อื่น
สีแดง หมายถึง มีความรักสามัคคี เสียสละเพื่อวิชาชีพ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สีขาว - แดง หมายถึง ผู้มองผู้อื่นในแง่ดีและมีความเสียสละในอาชีพการงาน
อักษรย่อของโรงเรียน บ . ศ .

ความเป็นมา


   โรงเรียน บางระกำวิทยศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 โดยการริเริ่มของ นายจรูญ ศิริรัตนานนท์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอขณะนั้น และนายสะอาด จันทร์ประเสริฐ กำนันตำบลบางระกำ เนื้อที่ปัจจุบันมี 40 ไร่ 2 งาน มีนายเอกศักดิ์ พันปี เป็นครูใหญ่
ในวันที่ 1 กันยายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้ตัดงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ก . จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้ต่อเติมจนครบ และได้เข้าโครงการ มพช .2 ในปี พ . ศ . 2527 จนกระทั่งปี พ . ศ . 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2532

อาคารปัจจุบัน

•  อาคาร 216 ก . จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง
•  อาคาร CS 213 B จำนวน 1 หลัง 11 ห้อง
•  อาคาร 216 ล . ( ปรับปรุง 2529) จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง
•  อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 4 หน่วย
•  อาคารหอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง

 
 
 
เช็คเมล์ : Hotmail : Thaimail : Yahoo : Sanook : Chaiyo : Poppymail : mail สพฐ. : mail.สพท.พล.1