ขั้นตอนการจองและชำระเงินมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. การจองล่วงหน้าได้ที่ช่องทางดังนี้ :

1. ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID
  : ในเวลา 07.00 – 22.00 น.ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
 

21 088-7583279  น้องยุ้ย  095-0297615    น้องอุ้ย

23 095-0297614    น้องเน   24 095-0297613    น้องพุธ

22 083-0666596    น้องแอรOffice : 077-553123 ในเวลา 07.00-16.30 น. ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)

 
 
 
  2. E-mail : chutimas57@email.nu.ac.th ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโดยตรงที่เบอร์
2. การชำระเงิน :
1. การชำระตามโปรแกรมต่างๆ แบ่งการชำระเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
     1) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง มากกว่า 10 วัน  
      - ชำระ 50% ในวันที่ท่านทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
      - ส่วนที่เหลือ ทำการชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
    2) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง ไม่เกิน 10 วัน
      - ชำระเต็มจำนวน ในวันที่ทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
**เนื่องด้วยทางบริษัทต้องการทราบจำนวนที่แน่นอน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่น อีกทั้งบริษัทฯได้เตรียม
บริการและอาหารให้เพียงพอต่อลูกค้าทุกท่าน
หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่ ( 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ) } ชำระเงินเต็มจำนวน
เทศกาลสงกรานต์ ( 5 เม.ย. – 25 เม.ย.)

 

2. ชื่อบัญชี : บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
  ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาชุมพร   บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 113-2-84027-6
  ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาชุมพร บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 302-0-99013-5
 
**กรณีลูกค้าโอนเงินฉุกเฉิน ใช้ชื่อบัญชี : นาย สุวารินทร์ มยาเศส
  ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาโอเชี่ยน 
ช็อปปิ้งมอลล์ ชุมพร
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 444-7-11745-0
 
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการชำระเงิน โปรดชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร
3 บัญชีนี้เท่านั้น
 
 3. เมื่อทำการโอนเงินแล้ว :
ID Line ของพนักงานแต่ละท่าน หรือ ID: siamcat01
แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 077-522512   หรือ
Scan สลิปใบโอนเงินมาที่ E-mail : info@siamcatamarantours.com
**กรณี ชำระเต็มจำนวน หรือชำระส่วนที่เหลือจนครบจำนวน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 4. เมื่อได้รับการยืนยัน :
1. กรณีลูกค้าโอน  50% ทางบริษัทจะจัดส่ง ใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
2. กรณีลูกค้าโอน 100%  ลูกค้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้
    - Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัท ก่อนออกทัวร์
    - ใบเสร็จรับเงินลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน
โดยทางบริษัทจะส่งเอกสารไปให้ทาง     Fax หรือ E-mail
หมายเหตุ  :  ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
 
ขั้นตอนการเลื่อนการเดินทาง
1. แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง                    ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
2. แจ้งน้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง        ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
หมายเหตุ : ทางบริษัทจะยืนยันสิทธิการเลื่อนภายใน 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการยกเลิกการจอง/การคืนเงิน
1) ส่วนของทัวร์  
1. แจ้ง มากกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดเงินทั้งหมด
2. แจ้ง 8-15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 20% ของยอดเงินทั้งหมด
3. แจ้ง 3-7   วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ (ภายใน 6 เดือน)
4. แจ้ง น้อยกว่า 3  วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด
2) ส่วนของห้องพัก  
1. แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 50% ของราคาปกติของห้องพัก
2. แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
หมายเหตุ : ทางบริษัท จะคืนเงินหรือยืนยันสิทธิการเลื่อนการเดินทางภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือ
แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
กรณีที่เมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเป็นความผิดของบริษัท หรือทางราชการประกาศห้าม เนื่องจากมีมรสุม ทางบริษัทจะคืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นางสาวชุติมา สืบท้าวสกุล รหัสนิสิต 57522765
ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
chutimas57@email.nu.ac.th