menu1 menu2 news menu4 menu5
banner

corruption project

โครงการ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ได้รับรางวัล best practice จาก World Economic Forum
นายภาสกร  เตือประโคน ผู้ประสานงานโครงการและวิทยากรประจำโครงการ เล่าถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของ การทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดย UNDP ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. ในการร่วมเป็นภาคีร่วม จัดโครงการนี้ โดยการเชิญโดยผู้แทน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดม- ศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมคิดและวางแผนกัน และหลังจากนั้นก็ได้ร่วมจัดค่ายใน สถาบันเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศในภูมิภาคต่างๆเพื่อขยายเครือข่าย จนมีเครือข่ายถึง 90 สถาบัน จากนั้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ที่ ลานกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร”เพื่อหวังให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมกันต่อต้าน หรือท้ายที่สุดก็เริ่มต้นที่ ตัวเราเอง ดังปณิธานของเครือข่าย คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ”

โครงการ"โรงเรียนสุจริต" ปลูกจิตสำนึก"ต้านคอรัปชั่น"
กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ขึ้นเป็นปีแรก นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคัดเลือก 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุพัฒน์    ตันติพัฒน์ ปิดโครงการอบรม "โรงเรียนสุจริต" เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุพัฒน์กล่าวว่า เป็นการทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต โดยการเน้น 5 ด้านในการเป็น "โรงเรียนสุจริต" ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอรัปชั่น โดยฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุจริต นำร่องปลุกจิต สำนึกให้คิดถึงส่วนรวมและ โรงเรียนสุจริตจะเป็นโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจะผลักดันให้โรงเรียน สุจริตเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จักภายใน 5 ปี  
สำหรับความคาดหวังที่มีต่อโครงการนี้ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน หรือมีคำถามว่าจะติดตามประเมินผลอย่างไรนั้น นายสุพัฒน์กล่าวว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆ ที่เข้าค่ายการอบรมพบว่าเข้าใจและตอบรับโครงการ โดยความพร้อมของตัวเด็ก พร้อมขับเคลื่อนความคิดนี้ไปยังคนอื่น เพราะเขาได้รับการปลูกฝัง ว่าความทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี และเขาก็พร้อมจะเดินตาม และจัดตั้งเครือข่ายในการขยายผลต่อไป ทั้งวิทยุชุมชนหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าได้ผลหรือไม่ เพื่อการติดตามและขับเคลื่อน โครงการให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

NU.
dek d
pantip
letmewatchthis
amazon

 

 

 © 2014.All right reserved by Sasinun Panyee email:pai_dentist@hotmail.co.th