ผู้เข้าชม website
Counters
          

รายพระนามนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ

1. ร.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ พ.ศ.2520
2. ร.ท.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พ.ศ.2522
3. พล.ต.พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พ.ศ.2501
4. พล.ท.ม.จ.ชิดชนก กฤดากร พ.ศ.2532
5. ร.ท.หญิง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พ.ศ.2555

รายนามนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ

1. พล.อ.เจ้าพระยารามราฆพ พ.ศ.2462
2. พล.อ.กฤช  ปุณณกันต์ พ.ศ.2496
3. พล.อ.จำเป็น  จารุเสถียร พ.ศ.2496
4. พล.ต.ชาติชาย  ชุณหะวัณ พ.ศ.2496
5. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ พ.ศ.2500
6. พล.อ.ครวญ  สุทธานินทร์ พ.ศ.2500
7. พล.อ.สุรจิตร  จารุเศรณี พ.ศ.2500
8. พล.อ.พจน์   บูรณศิลปิน พ.ศ.2500
9. พล.อ.จิตต์   สุนทานนท์ พ.ศ.2500
10. พล.ต.ขุนเสนาทิพย์ พ.ศ.2501
11. พล.อ.ประพันธ์  กุลพิจิตร พ.ศ.2501
12. พล.อ.อำนวย  ไชยโรจน์ พ.ศ.2501
13. พล.อ.ม.ร.ว.ลาภ หัสดินทร พ.ศ.2506
14. พล.อ.เวก   เชี่ยวเวช พ.ศ.2507
15. พล.ท.ทวนชัย  โกศินานนท์ พ.ศ.2507
16. พล.อ.บุญชัย  บำรุงพงษ์ พ.ศ.2509
17. พล.อ.กานต์  รัตนวราหะ พ.ศ.2512
18. พล.ต.ประดุจ โชติประศาสน์อินธาระ พ.ศ.2517
19. พล.ต.เฟื่องเฉลย อนิรุธเทวา พ.ศ.2519
20. พล.ต.อัสนี  สมุทรเสน พ.ศ.2520
21. พ.อ.ดำรง  สิขะมณฑล พ.ศ.2522
22. พล.ต.ประหยัด รอดโพธิ์ทอง พ.ศ.2523
23. พล.ต.ประสาท จิเนราวัต พ.ศ.2524
24. พล.อ.อาทิตย์  กำลังเอก พ.ศ.2526
25. พล.อ.สืบ   อักษรานุเคราะห์ พ.ศ.2526
26. พล.อ.เทียนชัย  ศิริสัมพันธ์ พ.ศ.2526
27. พล.อ.ปฐม  เสริมสิน พ.ศ.2526
28. พล.อ.ปราโมชช์ ถาวรฉันท์ พ.ศ.2526
29. พล.ต.วิจิตร  สุขมาก พ.ศ.2526
30. พ.อ.อารียะ   อุโฆษกิจ พ.ศ.2526
31. พ.อ.ทศพร   ทรงสุวรรณ พ.ศ.2526
32. พ.อ.ดิลก   ชูพินิจ พ.ศ.2526
33. พ.อ.รัศมี   วงศ์พรหมเมฆ พ.ศ.2526
34. พล.ต.ปราโมทย์ ระงับภัย พ.ศ.2530
35. พล.ต.ธนพล  ปุญโยปัษฎัมภ์ พ.ศ.2530
36. พล.ต.เสถียร  ศิลปสมศักดิ์ พ.ศ.2533
37. พล.ต.วิวัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา พ.ศ.2536
38. พล.อ.ชัยณรงค์  หนุนภักดี พ.ศ.2538
39. พล.ท.กำพล  วังแก้ว พ.ศ.2539
40. พล.ต.เสงี่ยม  สวางควัฒน์ พ.ศ.2539
41. พล.ท.สมชาย  หิรัณยัษฐิติ พ.ศ.2540
42. พล.ท.ประพร  สิทธิเลิศ พ.ศ.2540
43. พล.ต.ดิเรก   ทับถม พ.ศ.2540
44. พล.ต.อรัญ   วิเศษฤทธิ์ พ.ศ.2540
45. พล.ต.ชาญ  สุภรพัฒน์ พ.ศ.2542
46. พล.ต.สมบูรณ์เกียรติ สิทธิเดชะ พ.ศ.2542
47. พล.ท.ประเทือง คำทอง พ.ศ.2545
48. พล.ต.จุมภฏ  ศรีธรรม พ.ศ.2545
49. พล.ต.ดิชวัฒน์ กุญชรานุสสรณ์ พ.ศ.2545
50. พล.ต.ศิริพงษ์  รักษพลเดช พ.ศ.2545
51. พล.ต.อุดม  แจ้งเจนเวทย์ พ.ศ.2545
52. พล.ต.ภัทรวิทย์  หงสประภาส พ.ศ.2546
53. พล.ต.สำเริง  ศิวาดำรงค์ พ.ศ.2546
54. พล.ต.รังสฤษณ์ แจ้งเจนกิจ พ.ศ.2546
55. พล.ต.ธรภัทร  ศรีกุลชัยภัทร พ.ศ.2547
56. พล.ต.พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร พ.ศ.2548
57. พล.ต.วรวิทย์  จันทร์พุฒิ พ.ศ.2548
58. พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ บุญญาวัฒน์ พ.ศ.2548
59. พล.ต.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ พ.ศ.2548
60. พล.ท.ภาษิต  สนธิขันธ์ พ.ศ.2549
61. พล.ต.พีระพล  โตบุญมี พ.ศ.2549
62. พล.ต.ประพันธ์  ใหม่เอี่ยม พ.ศ.2549
63. พ.อ.สุรศักดิ์   บุญศิริ พ.ศ.2549
64. พล.ต.จุฑาธุช  กุญชรานุสสรณ์ พ.ศ.2550
65. พล.ต.บุญชู  เกิดโชค พ.ศ.2550
66. พล.ต.อนุวัฒน์  จักรแสน พ.ศ.2550
67. พล.อ.เขมรัรฐ  กาญจนวัฒน์ พ.ศ.2551
68. พล.ต.อิทธิพงษ์  ศรแมน พ.ศ.2551
69. พล.ต.ศุขเกษม  องคศิลป์ พ.ศ.2551
70. พล.ท.ไชยเพช  บุญรอด พ.ศ.2552
71. พล.ท.สหชาติ  พิพิธกุล พ.ศ.2552
72. พล.ต.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม พ.ศ.2552
73. พล.ต.นิวัฒชัย  ไทยนันทน์ พ.ศ.2552
74. พล.อ.ชูชัย  สินไชย พ.ศ.2553
75. พล.ต.สุรสิทธิ์  ถนัดทาง พ.ศ.2553
76. พล.ต.ขจรพล  ทองอารีย์ พ.ศ.2553
[TOP]
 
[หน้าหลัก]
[ประวัติหน่วย]
[ทำเนียบผู้บังคับบัญชา]
[ประชาสัมพันธ์]
[ติดต่อหน่วย]