Web site เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา เคมีเบื้องต้น

แผนการสอน

บทเรียนที่1
ปริมาณสารสัมพันธ

บทเรียนที่2
โครงสร้างอะตอม

บทเรียนที่3แก็ส

บทเรียนที่4พันธะเคมี

บทเรียนที่5สารละลาย

สนทนา

อภิปราย

สืบค้น

ข้อมูลผู้สอน

ข้อมูลผู้เรียน

 

 

วัตถุประสงค์ของ Website

Web site แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา เคมีเบื้องต้น1
การศึกษา ณ Web site แห่งนี้จำเป็นต้องศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาจาก แผนการสอน เข้าสู่บทเรียน ทำแบบทดสอบ สนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน ร่วมอภิปราย สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

กล่าวนำรายวิชา


วิชาเคมีเบื้องต้น เป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนของนักศึกษา โดยเนื้อหาในรายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก็ส พันธะเคมี และ สารละลาย ในการเรียนวิชาเคมีเบื้องต้นนี้
นักศึกษาจะต้องทำปฏิบัติการเคมีในห้อง Lab ด้วย เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชานี้ และนักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเองได้

 
     

พัฒนาโดย นาสาวเกษรา คำภาพักตร์ เสนอ อาจารย์ ภาสกร เรืองรอง รายวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 355201
สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547